Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

2017-12-14

Ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal mot bakgrund av TSM-förordningen.

PTS föreskrift (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal finns sedan 2013. Sedan dess har Europaparlamentets förordning om nätneutralitet och roaming* allmänt kallad TSM-förordningen kommit. Den började tillämpas i Sverige den 30 april 2016. PTS tar nu bort vissa delar i föreskrifterna om innehåll i avtal.

TSM-förordningen innehåller regler om en öppen internetanslutning och roaming i allmänna mobilnät. I TSM-förordningen finns bestämmelser som även finns i PTS föreskrifter om innehåll i avtal. Eftersom det som är reglerat i en EU-förordning inte får finnas reglerat på nationell nivå, har PTS ändrat i föreskrifterna och tagit bort det som var dubbelreglerat.

Reglerna om innehåll i avtal syftar bland annat till att det ska bli tydligt för konsumenter vad de kan förvänta sig av de tjänster de köper.

De marknadsaktörer som måste följa föreskrifterna om innehåll i avtal måste också följa TSM-förordningen.

Den ändrade föreskriften om innehåll i avtal beslutade på PTS styrelsemöte den 14 december 2017 och träder ikraft den 1 januari 2018.

*Förordningen namn: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2015/2120 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen.

Mer information
Catharina Hjelmqvist, handläggare på enheten för konsumenträttigheter, telefon: 0736-44 57 76
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55