PTS testar Telias prissättning av fibertillträde

2016-12-22

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder tillsyn av Telias prissättning av fibertillträde och tillhörande tjänster. Tillsynen sker med hjälp av ett så kallat ekonomiskt replikerbarhetstest, ERT.

Den 1 december 2016 upphörde regleringen av Telias fiberpriser att gälla och en ny skyldighet om ekonomisk replikerbarhet trädde i kraft.

Skyldigheten innebär att Telia, när företaget tillhandahåller fibertillträde till andra operatörer, ska tillämpa priser som gör det möjligt för operatörerna att konkurrera med Telia i slutkundsledet. Det ska med andra ord kunna vara lönsamt för en operatör som är lika effektiv som Telia att ekonomiskt replikera Telias slutkundserbjudanden. Därför får marginalen mellan Telias pris i slutkundsledet för en eller flera relevanta produkter och priset för grossisttjänsten inte vara negativ.

Syftet med skyldigheten är att säkerställa att de andra operatörerna ska kunna konkurrera på slutkundsmarknaden med Telia.

PTS testar ekonomisk replikerbarhet

PTS har nu inlett en granskning av den så kallade ekonomiska replikerbarheten. Det sker genom ett ekonomiskt replikerbarhetstest. I ett första steg kommer PTS att fastställa vilka de relevanta produkterna är. Det rör sig om produkter som har särskilt stor betydelse för konkurrensen på marknaden, både en särskilt viktig enskild bredbandstjänst och en sampaketerad tjänst.

Testet bygger på Telias kostnader och intäkter. PTS kommer därför att begära in data från Telia som är skyldigt att ge in de uppgifter som behövs för att genomföra testet. Vid behov har PTS möjlighet att förelägga Telia att inkomma med de uppgifter som behövs. Ett föreläggande om att ge in information kan förenas med vite.

Om tillsynen visar att det inte finns en tillräcklig marginal kan PTS komma att förelägga Telia att vidta rättelse, t.ex. genom att sänka sina grossistpriser.

Att Telia uppfyller skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet, och att PTS effektivt kan kontrollera detta, är en grundläggande förutsättning för att inte behöva reglera fiberpriserna.

Skäl till förändringarna

PTS fattade i februari 2015 beslut om olika skyldigheter för Telia i egenskap av operatör med betydande marknadsinflytande, inkl. reglering av Telias fiberpriser. Med anledning av den positiva marknadsutvecklingen och som en konsekvens av en rekommendation från EU, beslutade PTS att prisregleringen på fiber ska lättas från och med den 1 december 2016, givet att förutsättningarna för detta finns på plats: Förutom att ERT ska genomföras för att säkerställa att Telias prissättning medger ekonomisk replikerbarhet, ska ett striktare krav på icke-diskriminering (Equivalence of Inputs, EOI) gälla för Telia.

Mer information finns på PTS webbplats.

Mer information
Emma Nörler Trautmann, PTS konkurrensavdelning, tfn: 08- 678 55 75
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.