PTS beslutar om fortsatt reglering av fri-tv och ljudradio i marknät

2016-09-14

Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat beslut om skyldigheter för Teracom vad gäller utsändning av fri-tv via marknät och utsändning av nationell analog ljudradio via marknät. PTS konkurrensfrämjande arbete syftar till att skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

Marknaderna för fri-tv och nationell ljudradio i marknätet har reglerats sedan tidigare av PTS och myndigheten konstaterar att Teracom även fortsatt är en aktör med betydande inflytande på dessa marknader.

PTS beslut innebär att Teracom även i fortsättningen ska tillhandahålla utsändning av fri-tv (SVT, TV4 och TV6) och nationell analog ljudradio (SR) i marknätet till ett kostnadsorienterat pris.

Beslut: nationell grossistmarknad för programutsändningstjänster för distribution av nationell analog ljudradio via marknät.

Beslut: nationell grossistmarknad för programutsändningstjänster för distribution av fritv-innehåll via marknät till slutanvändare

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55
Lars-Göran Hansson, projektledare, tfn: 073-640 58 34

Fri-tv Kanaler som slutanvändare via marknätet kan ta emot kostnadsfritt och utan abonnemang. De kunder som köper tjänsten för utsändning av Teracom är exempelvis SVT och TV4. Med nationell ljudradio menas analoga FM-radiosändningar från SR.

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa. För närvarande analyserar PTS X marknader.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

Besluten kungörelsedelges genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar. Informera gärna andra som berörs av detta.