Operatörer ska behandla internettrafik likvärdigt enligt beslutsförslag från PTS

2016-12-07

Telia ska behandla all internettrafik likvärdigt när slutanvändarens datatak uppnåtts, för att inte bryta mot EU-regler om ett öppet internet. PTS avser att förelägga Telia att rätta sig.

PTS har bedömt att den trafikhantering som Telia tillämpar i sina erbjudanden om ”Fri surf på sociala medier” (Sociala) och ”Fri surf lyssna” (Lyssna) bryter mot den EU-förordning som säger att leverantörer av internetanslutningstjänster ska behandla all trafik likvärdigt på internet. Skälet är att vissa tjänster eller applikationer i dessa erbjudanden undantas från ”datataket” i abonnemanget.  När datavolymen är förbrukad stängs all trafik av, utom för de tjänster och applikationer som ingår i erbjudandena. Detta är enligt PTS bedömning en otillåten trafikstyrning.

PTS kommunicerar därför nu ett utkast till beslut där myndigheten har för avsikt att förelägga Telia att behandla all trafik likvärdigt när datavolymen för internetanslutningsabonnemanget förbrukats. I ett parallellt ärende avseende Tre:s erbjudande om ”Fri surf på musikstreaming”harTre meddelat PTS att företaget kommer att förändra sitt erbjudande så att det inte bryter mot reglerna. PTS kommer att följa upp att denna förändring sker men ser i dagsläget positivt på Tre:s ambition att anpassa sitt erbjudande för att efterleva reglerna.

PTS har i dessa ärenden granskat erbjudandena utifrån reglerna om trafikstyrning i EU:s TSM-förordning där det anges att all trafik ska behandlas likvärdigt och att trafikstyrningsåtgärder på internet endast är tillåtna under vissa förutsättningar. I TSM-förordningen finns även regler som handlar om hur olika affärsmetoder påverkar konsumenters tillgång till ett öppet internet, men det är inte dessa regler som har varit grunden för PTS bedömning den här gången.

– För att bedöma hur erbjudanden som dessa påverkar tillgången till ett öppet internet behöver vi följa utvecklingen på marknaden över tid. Förutom att granska specifika erbjudanden på marknaden, handlar detta om ett kontinuerligt arbete för att identifiera och bedöma faktorer som påverkar konkurrensen och tillgången till ett öppet internet.  Vår förhoppning är att genom att arbeta på detta sätt succesivt kunna ge en tydligare vägledning om vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att PTS ska anse det vara nödvändigt att ingripa, säger Emma Närvä, chef enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

EU:s regelverk syftar till att bevara ett öppet internet, som en motor för innovation. En grundtanke är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av internetoperatörerna – och att det är slutanvändare och inte internetleverantörer som ska välja vilka tjänster och applikationer som används. Trafikstyrningsåtgärder och diskriminering av trafik kan på sikt leda till att slutanvändares valfrihet begränsas och att innovation och utveckling av nya innehållstjänster hämmas. Det kan också leda till fragmentering av internet vilket på sikt skulle vara negativt för konsumenterna.

Telia har möjlighet att kommentera PTS beslutsutkast senast den 4 januari.

Ta del av beslutsutkastet

Mer information

Emma Närvä, chef enheten för elektroniska kommunikationstjänster, tfn: 073-644 57 63
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

EU:s regelverk (TSM-förordningen) som började tillämpas från och med den 30 april 2016 syftar till att bevara ett öppet internet, som plattform för utveckling och innovation. Mer information om regelverket finns här.