Förändringar i regleringen av bredbandsmarknaderna

2016-12-05

Den 1 december infördes ett antal förändringar i regleringen av grossistmarknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur.

Torsdagen den 1 december 2016 innebar att flera viktiga förändringar av regleringen av grossistmarknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) fick genomslag.

  • Ett striktare krav på icke-diskriminering (Equivalence of Inputs, EOI)
  • Ett test ska genomföras för att garantera ekonomisk replikerbarhet
  • Prisregleringen på fiber lättas

Mer information om förändringarna finns på PTS webbplats.

Skäl till förändringarna

PTS beslutade i februari 2015, med anledning av den positiva marknadsutvecklingen och som en konsekvens av en rekommendation från EU, att prisregleringen på fiber ska lättas från och med den 1 december 2016, givet att förutsättningarna för detta finns på plats.

Tillsyn av nya regler

Från och med den 1 december 2016 kommer PTS att prioritera tillsyn av de nya reglerna, vilket också kommer att visa sig i prioriteringarna i tillsynsplanen för 2017.

Mer information
Jennie Agardh, PTS konkurrensavdelning, tfn: 073-644 57 92
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.