Borås Elnät är ett offentligt organ och ska följa utbyggnadslagen

2016-11-15

PTS konstaterar att Borås Elnät är ett sådant offentligt organ enligt utbyggnadslagen som omfattas av skyldigheten att samordna byggprojekt. Detta framkom vid tvistlösning mellan Fibertjänst och Borås Elnät.

Post- och telestyrelsen (PTS) har för första gången prövat en tvist angående begäran om information och samordning av bygg- och anläggningsprojekt enligt utbyggnadslagen. Fibertjänst Sverige AB (Fibertjänst) har begärt att Borås Elnät AB ska förpliktas att samordna parternas utbyggnadsplaner och ge ut information om planerad byggnation inom Borås kommun.

Den 1 juli 2016 trädde lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät i kraft. Lagens syfte är att främja utbyggnad av bredbandsnät. Den som vill bygga ett bredbandsnät kan nu under vissa förutsättningar begära att en nätinnehavare som är offentliga organ ska samordna sina planerade byggprojekt med bredbandsutbyggarens. Bredbandsutbyggare kan även under vissa förutsättningar begära att få tillgång till viss information. Om tvist uppkommer mellan parterna har de rätt att begära att PTS ska lösa tvisten.

Fibertjänst begärde att få samordna sina planerade byggprojekt med Borås AB:s planerade projekt och att få tillgång till information om planerad utbyggnad av bredband i Borås kommun. Borås Elnät, som är ett kommunalt bolag som bedriver bl.a. stadsnätsverksamhet, avslog Fibertjänsts begäran och hävdade att bolaget inte är ett offentligt organ och därför inte har någon skyldighet att samordna projekt enligt utbyggnadslagen. Borås Elnät nekade även att lämna ut information med tillämpning av bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Fibertjänst har därefter begärt att PTS prövar tvisten mellan parterna.

PTS konstaterar att Borås Elnät är ett sådant offentligt organ enligt utbyggnadslagen som omfattas av skyldigheten att samordna byggprojekt. Borås Elnät har däremot haft rätt att avslå aktuell begäran om samordning eftersom den inte anses vara fullständig.

PTS förklarar också att en begäran om information enligt utbyggnadslagen ska prövas enligt utbyggnadslagens regler och att detta gäller vid sidan av reglerna om utlämnande av allmänna handlingar. Slutligen framhåller PTS att en nätinnehavare, för att fullgöra kraven på tillgängliggörande av information enligt utbyggnadslagen, ska publicera informationen genom en elektronisk tjänst, som t.ex. informationstjänsten Ledningskollen.


Ta del av beslutet

Faktablad om utbyggnadslagen

Mer information
Marielle Sjögren, enhetschef konkurrensavdelningen, tel: 08-678 55 96
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Bakgrund om lagen

Med stöd av utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare, nätinnehavare och offentliga organ som t ex statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.