2016


Anmälan om deltagande senast 23 maj 2016.

4 maj 2016


Anmälan om deltagande senast 10 juni 2016.

4 maj 2016


Rapport visar på goda förutsättningar att nå målen.

29 april 2016


Tre av fyra kommuner har upprättat eller uppdaterat en bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete.

22 april 2016


PTS har fått i uppdrag av regeringen att, utifrån en behovsbild som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sammanställt, utreda möjliga lösningar på behoven av mobil bredbandskommunikation för ”blåljusmyndigheterna” samt vilka frekvensband som kan användas.

18 mars 2016


PTS avslår en ansökan från Borderlight AB om tillträde till gemensamt utnyttjande av ledningar i fastighetsnät som tillhör Uppsalahem AB. PTS bedömning är att de eventuella positiva effekterna för slutanvändarna inte är tillräckliga för att motivera en förpliktelse om tillträde.

9 mars 2016


PTS publicerar i dag en rapport om fiberutbyggnaden till enfamiljshus. Rapporten visar att utbyggnaden fortsätter i hög takt och att det finns konkurrens på infrastrukturnivå framförallt under utbyggnadsfasen.

8 mars 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu den årliga tillsynen över föregående års inrapporterade incidenter till myndigheten. Den kompletterar PTS händelsestyrda och övriga planlagda tillsyn.

23 februari 2016