PTS konkurrenstillsyn andra halvåret 2015

2015-12-18

PTS publicerar i dag en rapport om myndighetens konkurrenstillsyn under 2015. PTS vill också ha synpunkter på vilka områden PTS bör granska under 2016.

Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan flera år en etablerad process för tillsynen på de grossistmarknader som PTS reglerar. För att stärka konkurrensen på dessa marknader har PTS beslutat om skyldigheter för operatörer som har en dominerande ställning.

Varje år tar PTS fram en tillsynsplan i dialog med marknadens aktörer. Två gånger per år sammanställer PTS sedan en tillsynsrapport och redovisar där resultatet av genomförd tillsyn, både planlagd och händelsestyrd. 

– Vi eftersträvar att tillsynen ska vara förutsägbar för marknaden. I år har det varit särskilt viktigt att följa upp de nya skyldigheter som vi beslutade på bredbandsmarknaderna och att förbereda planerade förändringar i prisregleringen på fiber inför 2016, säger Rikard Englund, chef för konkurrensavdelningen.

Information i samband med fiberutbyggnad till enfamiljshus

PTS har i ett relativt omfattande ärende granskat TeliaSoneras stödsystem och informationshantering kring produkten Skanova Fiber Villa. Ärendet har koncentrerats till frågan om information till andra operatörer i samband med fiberutbyggnad.

Den 26 november 2015 beslutade PTS att förelägga TeliaSonera att lämna information om adresser i enlighet med skyldighetsbeslutet, dvs. när det finns en beställning av fiber men denna ännu inte har levererats. TeliaSonera har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Icke-diskriminering i fokus för bredbandstillsynen även under 2016

Skyldigheten att inte diskriminera andra operatörer förändrades genom de skyldigheter som PTS beslutade om i februari 2015 avseende marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a). Icke-diskriminering kan handla om att säkerställa att ingen negativ särbehandling förekommer, till exempel när det gäller information och stödsystem.

Från och med den 1 december 2016 gäller ett striktare krav (EoI – Equivalence of Inputs) för fibertillträden. Det innebär att TeliaSonera ska tillhandahålla samma tillträdesprodukter externt som internt och på samma villkor.

– En av våra viktigaste uppgifter under 2016 blir att se till att det förstärkta kravet på icke-diskriminering uppfylls och vi har förberett oss för detta arbete, säger Rikard Englund.

Läs om tillsynen 2015 i tillsynsrapporten

Lämna förslag till tillsynsplanen för 2016

PTS välkomnar förslag från marknadens aktörer inom vilka områden tillsynen bör fokuseras under 2016. Detta gäller samtliga av PTS förhandsreglerade marknader.

PTS kommer därefter att besluta om en tillsynsplan som publiceras på PTS webbplats. Tillsynsplanen kan revideras under året.

Synpunkter mejlas senast den 15 januari 2016 till roger.gustafsson@pts.se.

Mer information
Roger Gustafsson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 57 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55