PTS förtydligar krav kring samtycke

2015-10-15

För att få behandla vissa uppgifter om en abonnent behöver operatörerna inhämta samtycke. PTS förtydligar nu hur samtycke inhämtas och vilken information om behandlingen som ska lämnas.

PTS har granskat hur ett antal utvalda operatörer inhämtar samtycke för behandling av uppgifter om abonnenters kommunikation. När behandlingen går utöver de ändamål som lagen uttryckligen tillåter måste abonnenternas samtycke inhämtas. Granskningen har omfattat bl.a. hur operatörerna lämnar information om sådan behandling och hur samtycke inhämtas. PTS noterade inledningsvis stora brister i hur operatörerna inhämtade samtycke, men efter att operatörerna förbättrat sina allmänna villkor bedömer PTS att de granskade operatörerna nu följer kraven vad gäller inhämtande av samtycke. PTS avslutar därför tillsynen.

Som ett resultat av granskningen förtydligar PTS nu, i en vägledning, hur operatörerna ska inhämta samtycke. I vägledningen framgår det bland annat att operatörens information om behandlingen av uppgifter ska vara lättförståelig och beskriva vilka uppgifter som omfattas, för vilka ändamål uppgifterna behandlas och under hur lång tid. Enligt PTS vägledning ska operatören inhämta nytt samtycke om behandlingen av uppgifterna ändras.

- Vi ser ett ökat behov av att abonnenter får insikt i och inflytande över hur uppgifter om dem används av operatörerna. Därför är det viktigt att reglerna om samtycke följs och att abonnenter är medvetna om sina rättigheter, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Klicka här för att läsa PTS vägledning.

Information till konsumenter

För att konsumenter av internet- och teletjänster ska få större kännedom om sina rättigheter vid behandling av uppgifter har PTS även tagit fram en informationssida.

Klicka här för att läsa informationen.

Så arbetar PTS med integritet

När vi använder elektronisk kommunikation så uppstår det spår om var, när och med vem vi kommunicerar. Den här informationen kan vara känslig och måste skyddas så att den inte används på fel sätt.

Det behövs regler som gör att konsumenter känner att kommunikationen är säker, så att de kan och vill använda kommunikationstjänster. PTS tar fram regler om hur operatörer ska skydda uppgifter om konsumenter och den information som överförs i kommunikationsnäten, och granskar att reglerna följs.

PTS arbetar också för att konsumenterna informeras om sina rättigheter och vilka skyldigheter operatörerna har.

Mer information
Karin Lodin, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 073-644 56 04
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55