Nordiska regleringsmyndigheter stödjer mer fokuserad reglering

2015-08-26

De nordiska regleringsmyndigheterna för elektronisk kommunikation har tagit fram en gemensam ståndpunkt i frågan om strategin för “Digital Single Market” (DSM), som EU-kommissionen presenterade i maj i år och som för nävarande samråds.

Regleringsmyndigheterna anser att säkra och robusta kommunikationer är en förutsättning för en digital inre marknad. Det måste vidare säkerställas tillgång till bredband som stödjer både hushållens och företagens grundläggande behov, både på landsbygd och i städer.

Det nuvarande ramverket för sektorsspecifik konkurrensreglering är ifrågasatt. Var och i vilken form behövs sektorsspecifik reglering och när räcker det med allmän konkurrenslagstiftning? Övergången till NGA-nätverk och den ökande användningen av tjänster över internet förändrar marknaden för elektronisk kommunikation.  I takt med att data utgör en allt större del av trafiken minskar behovet av den traditionella regleringen av samtalsterminering. I det fasta accessnätet kvarstår dock ett behov av reglering.

För att främja innovation och nya lösningar i den europeiska digitala ekonomin bör regleringsbördan minskas där det är möjligt. Det behövs inför bedömningen av huruvida den sektorsspecifika regleringen ska utökas för att täcka även nya sorters innehålltjänster och applikationer, eller om den bör minska inom traditionella telekomtjänster. Den allmänna konsumentskyddande regleringen bör tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. Sektorsspecifikt konsumentskydd bör enbart bibehållas där det är absolut nödvändigt.

Diskussionen om kommissionens strategi fortsätter och de nordiska regleringsmyndigheterna kommer att ta en aktiv roll i denna genom den europeiska samarbetsorganisation BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications).

Läs den gemensamma ståndpunkten här.

Mer information
Ola Bergström, chef för enheten för internationell samordning, tfn: 070-290 58 77