Gudrun har lett till bättre förmåga att hantera påfrestningar på tele- och bredbandsnät

2016-01-07

Det är tio år sedan stormen Gudrun inträffade, den 8 januari 2005. Sedan dess ser PTS att sektorns förmåga att motstå och hantera allvarliga händelser har blivit bättre främst vad avser förbättrad samverkan och krisberedskap, ökad motståndskraft och förbättrad informationsförmedling.

De störningar och avbrott som följde efter stormen Gudrun kan betecknas som de mest omfattande och långvariga som förekommit under det senaste decenniet. Det främsta skälet till att de elektroniska kommunikationerna slutade fungera var de elavbrott som stormen orsakade. Därutöver förstörde stormen teleutrustning och luftledningar i infrastrukturen för elektronisk kommunikation.

– Samhällets beroende av elektroniska kommunikationsnät och tjänster ökar hela tiden. Därför blir det allt viktigare att näten är säkra och robusta. Efter stormen Gudrun har sektorns aktörer blivit bättre på att förebygga och hantera störningar i näten, men det är viktigt att kontinuerligt arbeta med åtgärder för att förbättra säkerheten i näten och dra lärdom av inträffade händelser. På så vis kan vi vidta åtgärder som kan minska konsekvenserna om liknande händelser skulle inträffa igen, säger Ove Landberg, chef vid PTS enhet för robusthet och beredskap.

De senaste åren har samverkan inom sektorn elektronisk kommunikation och mellan olika sektorer markant förbättrats, vilket är viktigt för att återställningsarbeten vid mer allvarliga händelser ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. PTS ser också att förmågan att hantera allvarliga händelser hos enskilda operatörer har förbättrats. Lagen har kompletterats till att omfatta driftsäkerhet i alla typer av elektroniska kommunikationsnät, såväl operatörerna som PTS har fortsatt investera i olika robusthetshöjande åtgärder och genomfört övningar.

Framöver fortsätter PTS bland annat att driva arbetet med att öka krishanteringsförmågan inom sektorn och att genomföra åtgärder som bidrar till att möta samhällets behov av elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS verkar också för att stärka nätens förmåga att motstå olika hot, vilket även bidrar till att minska konsekvenser av inträffade händelser.

PTS har sammanställt erfarenheter, utveckling och framtid tio år efter stormen Gudrun i en promemoria.

Läs mer

Mer information
Ove Landberg, tfn: 073-644 56 59
PTS presstjänst: 08-678 55 55