2015


PTS misstänker att TeliaSonera bryter mot de skyldigheter som företaget har genom att inte lämna information till andra operatörer om de villafastigheter där beställning av fiber skett men där fiberanslutningen inte ännu levererats. Underrättelsen bygger på de skyldigheter PTS beslutat om för TeliaSonera på marknaden för lokalt tillträde.

18 juni 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har i sin upphandling av förmedlingstjänsten bildtelefoni beslutat vilken anbudsgivare som tilldelas uppdraget.

17 juni 2015


Bredbandsaktörer – både privata och offentliga – kan nu ta del av Tillväxtverkets kartläggning över behov av ortssammanbindande nät i norra Sverige. Det finns även stödmedel att söka för denna utbyggnad.

2 juni 2015


Investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur har ökat mellan 2013 och 2014. Det statliga bredbandsstödet har haft positiva effekter på marknadsaktörernas intresse för landsbygden, olika intressenters engagemang, kunders efterfrågan på fiber och därmed också på investeringarna. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av regeringens bredbandsmål

30 april 2015


Nio av tio kommuner har upprättat, uppdaterat eller påbörjat arbetet att ta fram en bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete.

17 april 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår ett antal ändringar i toppdomänlagen. Bland annat att namn som betecknar en nation, region eller annan geografisk beteckning av nationellt intresse ska kunna utgöra nationell toppdomän.

31 mars 2015


PTS gör en rättelse med anledning av redigeringsfel i skyldighetsbeslutet om marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a). Beslutet fattades den 19 februari 2015 av PTS styrelse.

20 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fastställt sin plan för konkurrenstillsyn under 2015. Tillsynen av att Telia Sonera inte diskriminerar andra operatörer får en högre prioritet i och med ny reglering som fokuserar på icke-diskriminering.

10 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya beslut om regler på bredbandsmarknaderna. Besluten innebär lättnader i regleringen.

19 februari 2015


Vid ett möte på PTS i dag beslutades att starta en branschdialog kring säker infrastruktur. Bakgrunden är de överbelastningsattacker som inträffat den senaste tiden.

30 januari 2015