PTS inhämtar synpunkter på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde

2014-02-07

PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på utkast till analys av och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt gällande konkurrenssituation på marknaden för bitströmstillträde.

Marknaden för nätinfrastrukturtillträde – utkast till analys och reglering

Vid det första samrådet (juni 2013) bad PTS om synpunkter på två förslag till regleringsalternativ. Efter marknadens synpunkter har myndigheten gått vidare med förslaget att införa en förstärkt icke-diskriminering samt att eventuellt lätta på prisskyldigheten avseende fibertillträde.

Förslaget om förstärkt icke-diskriminering rekommenderas av EU-kommissionen och syftet är främja såväl en effektiv konkurrens som effektiva investeringar i ny och förbättrad infrastruktur.

Förstärkt icke-diskriminering innebär att aktören med betydande inflytande på marknaden ska tillhandhålla samma tillträdesprodukter externt som internt och på samma villkor, t.ex. samma priser, beställningssystem och leveransvillkor.

När icke-diskrimineringsprincipen tillämpas och det finns tekniska och ekonomiska test (replikerbarhetstest) på plats kan prisregleringen på fibertillträde lyftas bort, under förutsättning att det finns någon faktor som håller nere fiberpriset, exempelvis en reglerad kopparaccessprodukt (så kallat kopparankare).

Marknaden för bitströmstillträde – analys av konkurrenssituationen

I det samråd som genomfördes under hösten 2013 föreslog PTS att marknaden för bitströmstillträde inte längre skulle regleras. PTS konstaterade att det fanns tecken på marknadsdynamik och att TeliaSonera inte längre hade status av dominerande aktör.

Efter samrådet har dock marknadsandelarna förändrats efter företagsförvärv från TeliaSoneras sida. PTS behöver därför ytterligare tid för att analysera vilka effekter detta får på det tidigare beslutsförslaget. Något nytt förslag till beslut lämnas därför inte i nuläget, men PTS ställer ett antal frågor till marknadens aktörer med anledning av händelseutvecklingen på marknaden.

Synpunkter senast 7 mars

Synpunkter ska ha inkommit skriftligen till PTS senast 7 mars 2014.

PTS avser att återkomma till marknadens aktörer i ett samråd där förslag till beslut på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (inklusive förslag till prisreglering) presenteras tillsammans med förslag till beslut på marknaden för bitströmstillträde.

Läs underlaget

För mer information:
Peter von Wowern, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 56 26
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55