Nya regler kring fastställelse av avvikelsen enligt skyldigheterna att tillhandahålla kontanttjänster

2021-02-26

Post- och telestyrelsen (PTS) har meddelat föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av den sanktionsavgift som är kopplad till skyldigheterna att tillhandahålla kontanttjänster.

Från och med den 1 januari 2021 gäller skyldigheter för större kreditinstitut att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. PTS är en av de myndigheter som ska övervaka marknaden och se till att lagen efterlevs. Myndigheten kommer att bedriva tillsyn över hur kreditinstituten lever upp till skyldigheterna.

Regler kring hur avvikelsen fastställs

Om ett kreditinstitut inte uppfyller sina skyldigheter ska PTS överlämna ärendet till Finansinspektionen, som i sin tur kan besluta om en sanktionsavgift. Denna sanktionsavgift beräknas utifrån ett antal faktorer. En av dessa faktorer är avvikelsen, d.v.s. det antal personer utöver ett tillåtet antal som inte har tillgång till platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet.

PTS har den 19 februari 2021 beslutat om föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift. Reglerna börjar gälla den 15 mars 2021. Förslaget har varit ute på samråd innan PTS fattade beslut om föreskrifterna.

Föreskrifterna berör kreditinstitut som omfattas av skyldigheterna att tillhandahålla platser för kontanttjänster, Finansinspektionen och PTS.

Klicka här för att läsa föreskrifterna.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55