Fortsatt sårbar tillgång till grundläggande betaltjänster

2022-02-24

Tillgången till grundläggande betaltjänster är sårbar och nedläggningen av tjänster med manuell service riskerar att skapa problem för vissa grupper. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

PTS har regeringens uppdrag att främja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster. Det handlar om möjligheten att ta ut kontanter, genomföra betalningsförmedling (exempelvis betala räkningar) och sätta in dagskassor. Insatserna sker där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Inom ramen för det arbetet ska PTS varje år rapportera om myndighetens insatser i sammanhanget.

Betalområdet fortsätter digitaliseras

PTS kan konstatera att digitaliseringen inom betalområdet nu utvecklats så att människors tillgång till varor och tjänster inte längre kan säkerställas enbart genom traditionella betaltjänster. Myndigheten bedömer därför att det behövs ökade satsningar på att hjälpa människor in i digitala betaltjänster för att tillgången till grundläggande betaltjänster ska vara tillfredställande.

I rapporten visar PTS att tillgången till grundläggande betaltjänster är sårbar, vilket ett antal händelser under året visar. Under året har antalet bankkontor fortsatt att minska vilket påverkar möjligheten att betala räkningar över disk. Samtidigt får PTS indikationer från länsstyrelserna att det blir allt svårare att etablera statligt finansierade betaltjänstombud. Skälet är att det finns få ekonomiska incitament, samtidigt som det innebär en ökad säkerhetsrisk och arbetsbelastning att vara betaltjänstombud.

PTS anser att det finns skäl att överväga vilka konsekvenser en fortsatt avveckling av räkningsbetalning med manuellt stöd kan få.

PTS åtgärder inom betaltjänstområdet

Under 2021 har PTS lämnat finansiellt stöd till 19 länsstyrelser. Det lämnade stödet har bland annat medfört att det i slutet på 2021 fanns 15 län med totalt 49 statligt finansierade betaltjänstombud samt att det under sommaren funnits en lösning för dagskasseupphämtning i Stockholms skärgård.

PTS stöttar länsstyrelserna samt främjar tillgången till grundläggande betaltjänster genom dialog och insatser på nationell nivå. Exempelvis har PTS tillsammans med länsstyrelser arrangerat två dialogmöten med intressenter från leverantörs- och användarsidorna i syfte att diskutera utmaningar och hitta lösningar på problem.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55