Nya regler i LEK om information till slutanvändare

Nedan följer en kort presentation av några av reglerna om tjänster till slutanvändare. För fullständig information hänvisas till lagtexten. Observera att reglerna skiljer sig delvis åt för olika typer av tillhandahållare, det är därför viktigt att läsa varje paragraf noggrant och för att vara säker på tillämpningsområdet.

Klicka för att komma direkt till respektive information

Tjänster till slutanvändare

Reglerna gäller för slutanvändare, alltså användare av elektroniska kommunikationstjänster som inte själva tillhandahåller tjänster. Begreppet slutanvändare omfattar alla sådana användare, från privatpersoner (konsumenter) till stora företag.

Vissa regler gäller bara för en eller några specifika grupper av slutanvändare:

 • Konsumenter: privatpersoner som ingår avtal med företagare
 • Mikroföretag: företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år
 • Små företag: företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år
 • Organisationer som drivs utan vinstsyfte: organisationer som inte genererar någon vinst för sina ägare eller medlemmar, välgörenhetsorganisationer eller andra typer av allmännyttiga organisationer.

Vissa regler gäller bara för en eller några typer av tjänster:

 • Internetanslutningstjänst: en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst som erbjuder anslutning till internet, oberoende av vilken nätteknik och terminalutrustning som används.
 • Nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst: en tjänst som etablerar en förbindelse till nummer i nationella eller internationella nummerplaner eller som möjliggör kommunikation med sådana nummer – t.ex. en telefonitjänst
 • Nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst: en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som möjliggör kommunikation mellan ett begränsat antal personer, där de personer som inleder eller deltar i kommunikationen bestämmer vem eller vilka som ska vara mottagare av denna, men som varken etablerar en förbindelse till nummer i nationella eller internationella nummerplaner eller möjliggör kommunikation med sådana nummer – t.ex. en e-posttjänst.
 • Interpersonell kommunikationstjänst: ett samlingsnamn för nummerbaserade och nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.
 • Maskin-till-maskin-tjänst: En tjänst som omfattar automatisk överföring av data och information mellan enheter eller program med liten eller ingen mänsklig medverkan – t.ex. olika typer av uppkopplade saker.

Information innan ett avtal ingås

arrow 1 – 4 §§ lagtext 

1 – 4 §§ lagtext 

1 § Innan ett avtal ingås med en konsument ska den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst på ett klart och begripligt sätt lämna information om avtalet och avgiftsfritt tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet. Om det inte är tekniskt möjligt att tillhandahålla sammanfattningen innan avtalet ingås, ska den lämnas så snart som möjligt därefter. Tillhandahållaren ska tillämpa villkor som innebär att avtalet gäller först när konsumenten har tagit emot sammanfattningen och bekräftat sin vilja att ingå avtalet.

Bestämmelser om information som en näringsidkare ska ge en konsument innan ett avtal ingås finns också i 2 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och i 22 a § marknadsföringslagen (2008:486).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om informationskravet i första stycket.

2 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte överföringstjänster som används för tillhandahållande av maskin-till-maskin-tjänster.

3 § Bestämmelserna i 1 § i detta kapitel, i 2 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och i 22 a § marknadsföringslagen (2008:486) ska tillämpas även när avtal ingås med slutanvändare som är mikroföretag, andra små företag eller organisationer som drivs utan vinstsyfte, om inte slutanvändaren uttryckligen har samtyckt till att bestämmelserna frångås.

4 § En tillhandahållare som avses i 1 § ska se till att informationen och sammanfattningen är en del av avtalet, om parterna inte uttryckligen har kommit överens om något annat.

Nytt i lagen

Nytt i lagen är krav på den information som ska ges innan ett avtal ingås. Tidigare har lagen innehållit regler om vad ett avtal ska innehålla. I nya LEK krävs i stället att tillhandahållaren på ett klart och begripligt sätt lämnar information om avtalet och avgiftsfritt tillhandahåller en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet redan innan avtalet ingås. Denna sammanfattning ska vara en del av avtalet, och är en förutsättning för avtalets giltighet.

PTS har tagit fram föreskrifter för att förtydliga vilken information som ska ges innan avtalet och på vilket sätt, samt om avtalssammanfattningen, du hittar dem här.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Konsumenter, mikroföretag, små företag, organisationer som drivs utan vinstsyfte.

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster och interpersonella kommunikationstjänster. Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som tillhandahålls av mikroföretag omfattas inte.

Insyn och offentliggörande av information

arrow 5 – 6 §§ lagtext

5 § Den som tillhandahåller en internetanslutningstjänst eller en allmänt tillgänglig interpersonell kommunikationstjänst ska offentliggöra tydlig, heltäckande och aktuell information om tjänsten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan information.

6 § Regleringsmyndigheten får ålägga den som tillhandahåller en internetanslutningstjänst eller en allmänt tillgänglig interpersonell kommunikationstjänst att offentliggöra uttömmande, jämförbar, tillförlitlig, användarvänlig och aktuell information om tjänstens kvalitet och om vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa likvärdig tillgång för slutanvändare med funktionsnedsättning. Informationen om tjänstens kvalitet ska offentliggöras i den utsträckning som tillhandahållaren utövar kontroll över nätet.

Regleringsmyndigheten får också ålägga den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig interpersonell kommunikationstjänst att informera konsumenter om i vilken utsträckning som kvaliteten på tjänsten är beroende av externa faktorer.

Lagen innehåller krav på att tydlig, heltäckande och aktuell information om tjänsten ska offentlig­göras. Motsvarande krav har funnits även tidigare. PTS har tagit fram föreskrifter om den information som ska offentliggöras, läs dem här.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Konsumenter, mikroföretag, små företag, organisationer som drivs utan vinstsyfte

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster och interpersonella kommunikationstjänster. Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som tillhandahålls av mikroföretag omfattas inte.

Bindningstid

arrow 8 – 10 §§ lagtext

8 – 10 §§ lagtext

8 § Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får inte ha en längre bindningstid än 24 månader. Detta gäller dock inte när det är fråga om nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster eller överföringstjänster som används för tillhandahållande av maskin-till-maskin-tjänster.

9 § Bestämmelserna i 8 § hindrar inte att en konsument binds under längre tid än 24 månader om det är fråga om ett avtal som gäller avbetalning avseende anläggande av en fysisk anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät. Ett sådant avtal får inte omfatta terminalutrustning och inte heller innehålla villkor som strider mot 12–17 §§.

10 § Bestämmelserna i 8 och 9 §§ ska gälla även i fråga om avtal som ingås med slutanvändare som är mikroföretag, andra små företag eller organisationer som drivs utan vinstsyfte, om inte slutanvändaren uttryckligen har samtyckt till att bestämmelserna frångås.

Maximalt 24 månaders bindningstid

Reglerna föreskriver att konsumentavtal får ha maximalt 24 månaders bindningstid, vilket motsvarar vad som gällt tidigare.

Längre bindningstid för avbetalning på fast infrastruktur

Lagen tydliggör att längre bindningstid än 24 månader är tillåtet om det är fråga om ett avtal som gäller avbetalning avseende anläggande av en fysisk anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät, t.ex. fiberanslutning. Ett sådant avtal får inte omfatta terminalutrustning och ska i övrigt följa LEK:s regler om skydd för slutanvändarrättigheter. 

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Konsumenter, mikroföretag, små företag, organisationer som drivs utan vinstsyfte

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster, interpersonella kommunikationstjänster och maskin-till-maskin-tjänster.

Ändring och uppsägning av avtal

arrow 11 – 16 §§ lagtext

11 – 16 §§ lagtext

11 § När det gäller överföringstjänster som används för tillhandahållande av maskin-till-maskin-tjänster avses med slutanvändare i 12 och 16 §§ endast konsumenter, mikroföretag och andra små företag samt organisationer som drivs utan vinstsyfte.

12 § Om den som tillhandahåller en slutanvändare en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikations­tjänst vill ändra avtalet, ska slutanvändaren på ett klart och begripligt sätt underrättas om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. Underrättelsen ska lämnas på ett varaktigt medium och innehålla information om slutanvändarens rätt att säga upp avtalet.

Inom tre månader från underrättelsen får en slutanvändare som inte godtar de nya villkoren säga upp avtalet utan ytterligare kostnad.

Första och andra styckena gäller inte

 1. nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, eller
 2. om ändringen av avtalet
  a) enbart är till slutanvändarens fördel,
  b) är av rent administrativ karaktär och inte får några negativa konsekvenser för slutanvändaren, eller
  c) krävs för att avtalet ska vara förenligt med unionsrätten eller nationell rätt.

13 § Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får i ett avtal med en konsument inte ställa upp villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad. I fråga om ett avtal med bindningstid får villkoren inte innebära att konsumenten måste säga upp avtalet tidigare än en månad före bindningstidens utgång för att avtalet ska upphöra att gälla vid den tidpunkten.

Första stycket gäller inte nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster eller överföringstjänster som används för tillhandahållande av maskin-till-maskin-tjänster.

14 § I fråga om ett avtal med bindningstid där avtalet förlängs automatiskt får den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst inte ställa upp villkor som innebär att en slutanvändare, efter en sådan förlängning, inte har rätt att när som helst säga upp avtalet med högst en månads uppsägningstid utan annan kostnad än avgifter för användning av tjänsten under uppsägningstiden.

Första stycket gäller inte nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster eller överföringstjänster som används för tillhandahållande av maskin-till-maskin-tjänster.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för tillhandahållaren att till slutanvändaren lämna information inför en avtalsförlängning och årlig information om prisvillkor.

15 § Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst och som har ingått ett avtal med en konsument om abonnemang med bindningstid, i kombination med tillhandahållande av terminalutrustning, ska efter det att bindningstiden har löpt ut på begäran av konsumenten ta bort operatörslås kostnadsfritt och utan dröjsmål.

Tillhandahållaren ska omedelbart efter bindningstidens utgång på ett tydligt sätt underrätta konsumenten om dennes rätt enligt första stycket.

16 § När en slutanvändare, med stöd av unionsrätten eller nationell rätt, i förtid säger upp eller häver ett avtal som avser en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst som inte är en nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst, får tillhandahållaren begära kompensation endast för subventionerad terminalutrustning som slutanvändaren behåller. I ett sådant fall får kompensationen inte överstiga det lägsta av

 1. det tidsproportionellt beräknade restvärdet av utrustningen, och
 2. summan av avgifterna för tjänsten under den återstående avtalsperioden.

Tillhandahållaren ska kostnadsfritt ta bort operatörslås senast vid betalning av kompensationen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av kompensationen.

Ändring av avtal

Liksom tidigare måste den tillhandahållare som vill ändra avtalet på ett klart och begripligt sätt informera slutanvändaren om ändringen minst en månad innan ändringen träder i kraft. Informationen ska lämnas på ett varaktigt medium och ska även innehålla information om att slutanvändare som inte accepterar avtalsändringen har rätt att säga upp avtalet utan ytterligare kostnad. Nytt är att rätten att säga upp avtalet gäller i tre månader från underrättelsen om ändringen.

Undantag från regeln gäller om ändringen enbart är till användarens fördel, om den är av administrativ karaktär, inte har några negativa konsekvenser för användaren eller om ändringen krävs för att avtalet ska vara förenligt med gällande rätt.

Maximalt en månads uppsägningstid

Konsumentavtal får inte ha längre uppsägningstid än en månad. För avtal med bindningstid ska konsumenten inte behöva säga upp avtalet tidigare än en månad innan bindningstidens slut.

Förbud mot automatisk förlängning med ny bindningstid

I nya LEK har införts en regel som förbjuder automatisk förlängning av konsumentavtal med ny bindningstid. Om avtalet förlängs automatiskt måste konsumenten ges möjlighet att när som helst, utan extra kostnad, säga upp avtalet med maximalt en månads uppsägningstid.

Skyldighet att informera inför avtalsförlängning och krav på årlig information om prisvillkor

PTS har tagit fram föreskrifter om skyldighet för tillhandahållaren att till slutanvändaren lämna information inför en avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor, läs dem här.

Operatörslås

Den som tillhandahåller terminalutrustning, t. ex en telefon, som är operatörslåst under bindningstiden, måste på konsumentens begära låsa upp den gratis och utan dröjsmål, då bindningstiden är slut. Omedelbart efter bindningstidens utgång ska tillhandahållaren ge konsumenten tydlig information om denna rättighet. 

Slutanvändarens uppsägning eller hävning i förtid

När slutanvändaren med stöd av lag säger upp eller häver ett avtal i förtid får tillhandahållaren endast ta betalt för subventionerad terminalutrustning som slutanvändaren behåller. Det finns regler om hur denna ersättning ska beräknas. När slutanvändaren betalat detta ska tillhandahållaren också kostnadsfritt ta bort eventuellt operatörslås.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Alla slutanvändare. Om det är fråga om en maskin-till-maskintjänst gäller reglerna bara konsumenter, mikroföretag, små företag och organisationer som drivs utan vinstsyfte

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster, interpersonella kommunikationstjänster och maskin-till-maskin-tjänster. Reglerna om maximalt en månads uppsägningstid och förbud mot automatisk förlängning med ny bindningstid gäller inte nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.

Påföljder vid fel

arrow 17 § Lagtext

17 § Lagtext

17 § Om den faktiska prestandan på en elektronisk kommunikationstjänst skiljer sig väsentligt från den prestanda som anges i ett avtal med en konsument, får konsumenten använda sig av de påföljder vid fel som anges i 16 § konsumenttjänstlagen (1985:716). I ett sådant fall ska bestämmelserna om reklamation i 17 och 18 §§ i samma lag tillämpas.

Första stycket gäller inte internetanslutningstjänster eller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.

Vad gäller elektroniska kommunikationstjänster vars prestanda avviker från den avtalade har i nya LEK införts en hänvisning till reglerna om påföljder vid fel och reklamation i konsumenttjänstlagen.

Det innebär bland annat att konsumenten kan hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra prisavdrag eller häva avtalet. Det ger också en möjlighet att kräva skadestånd. 

Konsumenttjänstlagens regler om reklamation ger bland annat information om tidsfrister och om hur reklamation ska göras.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Konsumenter.

Tjänster som omfattas: Nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster och maskin-till-maskin-tjänster.

Paketerbjudanden

arrow 26 – 28 §§ lagtext

26 – 28 §§ lagtext

26 § När en tillhandahållare av en internetanslutningstjänst eller en allmänt tillgänglig nummer­baserad interpersonell kommunikationstjänst tillhandahåller tjänsten till en konsument tillsammans med andra tjänster eller terminalutrustning (ett paket) gäller 5, 8, 9, 12–14, 16 och 18 §§ alla delar av paketet. Även skyldigheten enligt 1 § att tillhandahålla en sammanfattning av avtalet gäller i ett sådant fall alla delar av paketet.

Om en konsument, med stöd av unionsrätten eller nationell rätt, har rätt att i förtid säga upp eller häva någon del av paketet på grund av att den inte överensstämmer med avtalet eller att tillhandahållaren underlåter att leverera ska den rätten omfatta alla delar av paketet.

27 § Den som tillhandahåller en konsument en internetanslutningstjänst eller en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst och som ingår ett avtal om ytterligare tjänster eller om terminalutrustning med konsumenten får ställa upp villkor som innebär en förlängning av den ursprungliga bindningstiden för det avtal till vilket sådana tjänster eller sådan terminalutrustning läggs till endast om konsumenten uttryckligen har samtyckt till det.

28 § Bestämmelserna i 26 § första stycket och 27 § ska gälla även i förhållande till slutanvändare som är mikroföretag, andra små företag eller organisationer som drivs utan vinstsyfte, om inte slutanvändaren uttryckligen har samtyckt till att bestämmelserna frångås.

När en telefonitjänst eller en internetanslutningstjänst tillhandahålls ihop med andra tjänster, eller med terminalutrustning (t. ex. en telefon), är det ett paketerbjudande. Flera av reglerna i 7 kapitlet om skydd för slutanvändare gäller då för alla delar av paketet. Det gäller reglerna 1 § om avtals­samman­fattning, i 5 § om offentliggörande av information, i 8-9 §§ om maximalt 24 månaders bindningstid, i 12 § om ändring av avtal, i 13 § om maximalt en månads uppsägningstid och i 14 § om uppsägningstid i avtal med automatisk förlängning samt om årlig information om prisvillkor, 16 § om avgifter och operatörslås vid förtida uppsägning av avtal och 18 § om avbrott i samband med byte av leverantör av internetanslutning. Har en konsument laglig rätt att säga upp eller häva ett av avtalen i paketet på grund av t.ex. fel, försening eller utebliven leverans ska även övriga delar av paketavtalet kunna sägas upp eller hävas.

Om en konsument som har ett avtal om en telefonitjänst eller en internetanslutningstjänst erbjuds att lägga till ytterligare tjänster eller terminalutrustning från samma tillhandahållare får den ursprungliga bindningstiden bara förlängas om konsumenten uttryckligen samtyckt till det.

Vilka omfattas

Användare som omfattas: Konsumenter, mikroföretag, små företag, organisationer som drivs utan vinstsyfte

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster och nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster.

Konstnadskontroll

arrow 29 – 33 §§ Lagtext

29 – 33 §§ Lagtext

29 § Den som tillhandahåller en internetanslutningstjänst eller en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst ska avgiftsfritt tillhandahålla en slutanvändare specificerade fakturor som gäller användningen av tjänsten, om inte slutanvändaren har begärt att fakturan ska vara ospecificerad.

Samtal som är avgiftsfria för den uppringande slutanvändaren får inte anges på fakturan.

30 § Den som tillhandahåller en internetanslutningstjänst eller en allmänt tillgänglig interpersonell kommunikationstjänst och fakturerar för förbrukning i volym eller tid ska avgiftsfritt erbjuda en konsument en funktion för övervakning och kontroll av användningen av respektive tjänst. Konsumenten ska informeras innan en fastställd förbrukningsgräns uppnås och när en tjänst är förbrukad.

En konsument ska i samband med att ett avtal ingås informeras om sin rätt enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller inte för ett mikroföretag som tillhandahåller endast nummer­oberoende interpersonella kommunikationstjänster. Ett sådant företag ska, innan ett avtal ingås, informera konsumenten om att paragrafen inte gäller.

31 § Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikations­tjänst ska på begäran av en slutanvändare avgiftsfritt spärra vissa nummer eller sådana typer av utgående samtal eller sms-meddelanden som har förhöjd taxa.

En slutanvändare ska i samband med att ett avtal ingås om tjänsten informeras om sin rätt enligt första stycket och ska under en löpande avtalsperiod ha rätt att avgiftsfritt ändra spärren.

32 § Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst ska avgiftsfritt ge en konsument möjlighet att få tjänsten spärrad när kostnaden för tjänsten uppgår till ett visst belopp som konsumenten anger på förhand. När fordran mot konsumenten överstiger det angivna beloppet ska tjänsten avgiftsfritt avbrytas, om konsumenten inte begär att tjänsten ändå ska tillhandahållas.

Att tjänsten avbryts ska inte hindra konsumenten från att ringa nödsamtal eller andra avgiftsfria samtal.

En konsument ska i samband med att ett avtal ingås om tjänsten informeras om sin rätt enligt första stycket och ska under en löpande avtalsperiod ha rätt att avgiftsfritt ändra det angivna beloppet.

33 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheterna enligt 29–32 §§ och föreskrifter om undantag från skyldigheterna i 29, 31 och 32 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om att den som tillhandahåller en internetanslutningstjänst eller en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst ska

 1. erbjuda konsumenter möjlighet att
  a) på förhand betala för användning av tjänsten, och
  b) på något annat sätt än de som anges i 29–32 §§ kontrollera sina kostnader för användningen av tjänsten, och
  c)
  göra det möjligt för slutanvändare att stänga av tredjepartsfakturering.

Specificerad faktura

Telefoni- och internettjänstleverantörer ska avgiftsfritt tillhandahålla specificerade fakturor, om inte slutanvändaren har begärt att fakturan ska vara ospecificerad. Avgiftsfria samtal, t.ex. 020-nummer får inte anges på fakturan. PTS har tagit fram föreskrifter om vad en specificerad faktura ska innehålla, läs dem här.

Övervakning och kontroll av förbrukning

Den som fakturerar för förbrukning i volym eller tid ska avgiftsfritt erbjuda konsumenten en funktion för att övervaka och kontrollera användningen. Konsumenten ska få information innan en fastställd förbrukningsgräns uppnås och när tjänsten är förbrukad. Detta ska konsumenten få information om i samband med att avtalet ingås.

Nummerspärr

En teleoperatör ska på begäran av användaren avgiftsfritt spärra nummer eller samtal eller sms med förhöjd taxa (betalnummer). Detta ska användaren få information om i samband med att avtalet ingås. Användaren ska också avgiftsfritt kunna ändra spärren.

Kreditgräns

Tillhandahållare av telefonitjänster ska kostnadsfritt erbjuda möjlighet att spärra tjänsten när debiteringen nått en viss kreditgräns, som konsumenten bestämt på förhand.  När gränsen nåtts ska tjänsten avbrytas om inte konsumenten begär att den ändå ska fortsätta fungera. Denna spärr ska inte hindra konsumenten att ringa nödsamtal eller andra kostnadsfria samtal.

I samband med att avtalet ingås ska konsumenten få information om möjligheten att välja en kreditgräns, och ska också ha möjlighet att kostnadsfritt ändra gränsen.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Alla slutanvändare. Reglerna om övervakning och kontroll av förbrukning samt om kreditgräns gäller bara för konsumenter.

Tjänster som omfattas:

 • Regeln om specificerade fakturor gäller internetanslutningstjänster och nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster.
 • Regeln om övervakning och kontroll av förbrukning gäller internetanslutningstjänster och interpersonella kommunikationstjänster, med undantag för mikroföretag som tillhandahåller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.
 • Reglerna om nummerspärr och kreditgräns gäller nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster.

Åtgärder vid utebliven betalning

arrow Lagtext 34 §

Lagtext 34 §

34 § Om en slutanvändare inte betalar för tillhandahållandet av en internetanslutningstjänst eller för en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst, får tillhandahållandet av tjänsten avbrytas först sedan slutanvändaren har uppmanats att betala inom viss skälig tid, med upplysning om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten inom angiven tid, får tillhandahållandet inte avbrytas.

Om en slutanvändare vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får tillhandahållandet avbrytas omedelbart. Den som tillhandahåller tjänsten ska dock under minst tio dagar från avbrytandet ge slutanvändaren funktionell tillgång till internet och möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal. Tillhandahållaren ska genast underrätta slutanvändaren om avbrytandet.

Om en utebliven eller upprepad för sen betalning gäller en viss tjänst, ska avbrytandet begränsas till den tjänsten, om det är tekniskt möjligt och slutanvändaren varken

 1. tidigare har fått en betalningsuppmaning, eller
 2. har vilselett tillhandahållaren.

Vid obetald räkning får tillhandahållaren stänga av tjänsten först sedan slutanvändaren fått en betalningsuppmaning med en varning om att tjänsten kan stängas av om den inte betalas. Om slutanvändaren då betalar får tjänsten inte stängas av.

Vid upprepade sena betalningar får tjänsten stängas av omedelbart. Tillhandahållaren ska fortfarande under tio dagar ge slutanvändaren möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal. Tillhandahållaren måste genast informera slutanvändaren om att tjänsten stängs.

Tillhandahållaren ska som huvudregel begränsa avstängningen till den tjänst som inte betalats, eller som betalats för sent, om det är tekniskt möjligt.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Alla slutanvändare

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster och nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster

Diskriminerande krav och villkor

arrow 41 § Lagtext

41 § Lagtext

41 § Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst får för tillgång till eller användning av nätet eller tjänsten inte ställa upp krav eller allmänna villkor som diskriminerar slutanvändare på grund av nationalitet eller bosättnings- eller etableringsort, om det inte kan motiveras på objektiva grunder.

I nya LEK har införts en regel om icke-diskriminering som tidigare inte funnits. Den innebär att krav eller allmänna villkor inte får missgynna vissa slutanvändare på grund av deras nationalitet eller bosättnings- eller etableringsort. Skillnader på grund av nationalitet eller bosättnings- eller etableringsort kan dock vara tillåtna, om det är objektivt motiverat.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Alla slutanvändare

Tjänster som omfattas: Alla elektroniska kommunikationstjänster