PTS föreskrifter

PTS har tagit fram fyra nya föreskrifter på konsumentområdet. De nya föreskrifterna rör information och har till syfte att säkerställa att slutanvändarna i högre grad kan tillvarata sina intressen och göra medvetna val såväl inför som under pågående avtalsförhållande.

I stora delar motsvarar de nya föreskrifterna nuvarande föreskrifter och allmänna råd, som upphävs. Det gäller PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal (PTSFS 2013:3), PTS föreskrifter om skyldighet att tillhandahålla specificerad telefonräkning (PTSFS 2006:3), PTS allmänna råd om information om priser, taxor och allmänna villkor (PTSFS 2009:7) och PTS allmänna råd om underrättelse vid villkorsändring (PTSFS 2009:6). Bestämmelserna om villkorsändringar har omhändertagits direkt i 7 kap. 12 § nya LEK.

Information som ska lämnas innan ett avtal ingås

Föreskriften preciserar 7 kap 1 § nya LEK och handlar om vilken information tillhandahållaren ska lämna till slutanvändaren innan avtal ingås. Den beskriver också vad den sammanfattning av avtalet som ska ges ska innehålla. Vidare framgår det hur informationen ska lämnas. Kraven på vad informationen ska innehålla skiljer sig åt beroende på vilken tjänst som tillhandahålls.

 

arrow Vilka gäller föreskriften för?

Generellt gäller informationskraven den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst. Undantagna är tillhandahållare av överföringstjänster som används för maskin till maskin-tjänster och mikroföretag som endast tillhandahåller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster. Observera att enskilda paragrafer har ett annat tillämpningsområde.

Kraven gäller när avtal ingås med slutanvändare. Också slutanvändare som är mikroföretag, andra småföretag eller organisationer som drivs utan vinstsyfte ska få informationen, om de inte uttryckligen samtyckt till att bestämmelserna frångås.

arrow Vilken information ska lämnas?

Huvudsakliga egenskaper och kvalitet

Tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska informera om tjänstens huvudsakliga egenskaper, bland annat lägsta tjänstekvalitet.

Priser

Tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska informera om priser.

Avtalstid

Tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska informera om avtalstid och villkoren för förlängning och uppsägning.

Ersättning och återbetalningssystem

Tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska informera om villkoren för ersättning och återbetalning, bland annat när avtalade kvalitetsnivåer inte uppfylls.

Åtgärder vid säkerhetsincidenter

Enligt 9 § ska tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster lämna information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas vid säkerhetsincidenter, hot eller sårbarheter.

Villkor för användning av terminalutrustning

Enligt 10 § ska tillhandahållare av internetanslutningstjänster eller allmänt tillgängliga interpersonella kommunikationstjänster lämna information om eventuella villkor när det gäller användning av tillhandahållen terminalutrustning.

Personuppgifter

Enligt 11 § ska tillhandahållare av internetanslutningstjänster eller allmänt tillgängliga interpersonella kommunikationstjänster lämna information om vilka personuppgifter som ska tillhandahållas före utförandet av tjänsten eller samlas in i samband med tillhandahållandet av tjänsten.

Enligt 12 § ska tillhandahållare av nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster lämna information om slutanvändarens rätt att välja om de vill föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning och om vilka uppgifter som berörs.

Produkter och tjänster anpassade till slutanvändare med funktionsnedsättning

Enligt 13 § ska tillhandahållare av internetanslutningstjänster eller allmänt tillgängliga interpersonella kommunikationstjänster lämna information om produkter och tjänster som är anpassade för slutanvändare med funktionsnedsättning och om hur uppdateringar av denna information kan erhållas.

Tvistlösning

Enligt 14 § ska tillhandahållare av internetanslutningstjänster eller allmänt tillgängliga interpersonella kommunikationstjänster lämna information om hur ett tvistlösningsförfarande för konsumenter utanför domstol inleds, såväl för nationella som gränsöverskridande tvister.

Begränsningar av tillgång till nödkommunikation eller lokaliseringsuppgifter

Enligt 15 § ska tillhandahållare av nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster lämna information om eventuella begränsningar av tillgången till nödkommunikation eller lokaliseringsuppgifter, på grund av bristande teknisk genomförbarhet, om tjänsten tillåter slutanvändare att ringa samtal till ett nummer i en nationell eller internationell nummerplan.

Information om öppet internet enligt TSM-förordningen

Av 16 § framgår att tillhandahållare av internetanslutningstjänster, innan ett avtal ingås, ska lämna den information som krävs enligt artikel 4.1 i TSM-förordningen ((EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012, i den ursprungliga lydelsen.)

Enligt dessa krav ska avtal som omfattar internetanslutningstjänster åtminstone innehålla information om:

 • huruvida trafikstyrningsåtgärder som tillämpas av den leverantören kan påverka kvaliteten på internetanslutningstjänsten, slutanvändarnas personliga integritet och skyddet av deras personuppgifter,
 • eventuella begränsningar av datavolym, hastighet, och andra parametrar som påverkar tjänstekvaliteten,
 • hur de tjänster som avses i art. 3.5 TSM-förordningen och som slutanvändaren abonnerar på i praktiken kan påverka de internetanslutningstjänster som tillhandahålls den slutanvändaren,
 • den lägsta, den normalt tillgängliga, den maximala respektive den marknadsförda nedladdnings- och uppladdningshastigheten för internetanslutningstjänsterna, samt
 • vilka rättsmedel som finns tillgängliga för konsumenten i enlighet med nationell rätt vid kontinuerliga eller regelbundet återkommande skillnader mellan faktisk prestanda avseende internetanslutningstjänstens hastighet.

arrow Hur informationen ska lämnas

Enligt 17 § ska tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, innan ett avtal ingås, lämna den information som krävs på ett varaktigt medium eller, när det inte är möjligt, tillhandahålla informationen i ett dokument som lätt kan laddas ner.

Tillhandahållaren ska uttryckligen uppmärksamma konsumenter och slutanvändare som är mikroföretag, små företag eller en organisation som drivs utan vinstsyfte om att dokumentet finns tillgängligt samt på vikten av att ladda ned det för dokumentation, framtida användning och oförändrad återgivning.

Tillhandahållaren ska vidare på begäran lämna informationen i ett format som är tillgängligt för slutanvändare med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetsdirektivet, (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster). Direktivet är dock inte implementerat ännu, och det är ännu inte klart vad detta kommer att innebära i detalj när det genomförts i svensk rätt.

arrow Informationskrav avseende sammanfattningen av avtalet

Enligt 7 kap 1 § nya LEK ska en kortfattad och lättläst avtalssammanfattning tillhandahållas innan avtal.

Enligt 18 § ska en sammanfattning av avtalet åtminstone innehålla

 1. tillhandahållarens namn, adress och kontaktuppgifter samt eventuella särskilda kontaktuppgifter för klagomål,
 2. de huvudsakliga egenskaperna för varje tjänst som tillhandahålls,
 3. avgifter för aktivering av den elektroniska kommunikationstjänsten och för eventuella återkommande eller förbrukningsrelaterade avgifter, när tjänsten tillhandahålls mot direkt betalning i pengar,
 4. avtalstid och villkor för förlängning och uppsägning samt
 5. i vilken utsträckning produkterna eller tjänsterna är utformade för slutanvändare med funktionsnedsättning.

När det gäller internetanslutningstjänster ska det dessutom ingå en sammanfattning av den information som krävs enligt artikel 4.1 d och e i TSM-förordningen.

EU-kommissionen har i en särskild förordning tagit fram en mall som ska användas för sammanfattningen, samt en instruktion för hur denna ska fyllas i.

Offentliggörande av information

Kravet på offentliggörande av information följer av 7 kap. 5 § nya LEK. PTS föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om vilken information som ska offentliggöras för slutanvändarna och om hur det ska ske. Det finns även krav på var informationen ska finnas och krav på formatet för slutanvändare med funktionsnedsättning.

 

arrow Vilka gäller föreskriften för?

Reglerna gäller tillhandahållare av internetanslutningstjänster eller allmänt tillgängliga interpersonella kommunikationstjänster, både nummerbaserade och nummeroberoende. De gäller inte för mikroföretag som endast tillhandahåller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.

arrow Vilken information ska offentliggöras?

Kontaktuppgifter och beskrivning av tjänsterna

Enligt 4 § ska tillhandahållaren offentliggöra:

 • Tillhandahållarens kontaktuppgifter
 • För varje tjänst som erbjuds ska beskrivas
  • Omfattning
  • Huvudsakliga egenskaper
  • Eventuell lägsta tjänstekvalitetsnivå
  • Om tillhandahållaren begränsat användning av tillhandahållen terminalutrustning
 • Information om de delar av produkter och tjänster som har utformats särskilt för användare med funktionsnedsättning, i enligt med tillgänglighetsdirektivet. Informationen ska åtminstone omfatta:
  • Funktioner
  • Metoder
  • Riktlinjer
  • Förfaranden
  • Ändringar i driften av tjänsten
 • Information om de eftermarknads-, underhålls- och kundsupporttjänster som erbjuds och kontaktuppgifter till dessa

Priser för de tjänster som erbjuds

Enligt 5 § ska tillhandahållare offentliggöra priser för de tjänster som erbjuds. Informationen ska omfatta

 1. begränsningar i kommunikationsvolymer för särskilda prislistor och pris för ytterligare användning,
 2. nummer eller tjänster som omfattas av särskilda prisvillkor,
 3. tillträdes- och underhållsavgifter,
 4. användningsavgifter,
 5. särskilda eller riktade priser och eventuella tillkommande avgifter, samt kostnader för terminalutrustning

Villkor för standardavtal

Enligt 6 § ska tillhandahållare offentliggöra villkor för standardavtal, och om det är tillämpligt,

 1. avtalstid,
 2. avgifter för uppsägning av avtalet i förtid,
 3. rättigheter kopplade till uppsägning av paketerbjudanden eller delar därav samt
 4. förfaranden och direkta avgifter i samband med nummerportabilitet och portabilitet av andra identifierare.

Tillgång till nödkommunikation

Enligt 7 § ska den som tillhandahåller en nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst offentliggöra information om tillgång till nödkommunikation och lokaliseringsuppgifter samt eventuella begränsningar i tillgången av lokaliseringsuppgifter.

Enligt 8 § ska den som tillhandahåller en nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst offentliggöra i vilken omfattning tillgång till nödkommunikation stöds.

Tvistlösning

Enligt 9 § ska tillhandahållare av internetanslutningstjänster eller allmänt tillgängliga interpersonella kommunikationstjänster offentliggöra information om tvistlösningsförfaranden, inklusive sådana som utarbetats av tillhandahållaren.

 

arrow Hur informationen ska offentliggöras

Enligt 10 § ska den information som offentliggörs vara maskinläsbar och lättåtkomlig. Informationen ska vidare offentliggöras i ett format som är tillgängligt för slutanvändare med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetsdirektivet.

Information om avtalsförlängning och prisinformation

I 7 kap. 14 § nya LEK har införts en ny regel för avtal med bindningstid där avtalet förlängs automatiskt. Regeln innebär att efter en automatisk förlängning ska slutanvändaren alltid ha rätt att säga upp avtalet med högst en månads uppsägningstid, utan annan kostnad än avgifter för användning av tjänsten under uppsägningstiden. Regeln gäller för tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster, utom för nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster eller överföringstjänster som används för tillhandahållande av maskin-till-maskintjänster. PTS har tagit fram föreskrifter om skyldighet för tillhandahållaren att informera slutanvändare inför automatisk förlängning och att ge årlig information om prisvillkor.

 

arrow Information innan avtalet löper ut

Enligt 3 § i föreskrifterna ska den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst i god tid innan ett avtal med bindningstid förlängs automatiskt, tydligt och på ett varaktigt medium informera slutanvändaren om när avtalet löper ut och om hur avtalet kan sägas upp. Informationen ska lämnas senast en månad innan uppsägningen senast ska ske för att avtalet inte ska förlängas.

Tillhandahållaren ska i samband med detta även ge slutanvändaren råd om de förmånligaste prisvillkor som gäller för slutanvändarens tjänster.

arrow Årlig information

Enligt 4 § ska den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster genom avtal med bindningstid som förlängs automatiskt, minst en gång per år informera slutanvändaren om de förmånligaste prisvillkoren.

Vad en specificerad faktura ska innehålla

7 kap. 29 § nya LEK innehåller regler om specificerad faktura. PTS har tagit fram föreskrifter med minimikrav på vilka uppgifter en specificerad faktura ska innehålla för att en slutanvändare ska kunna kontrollera sina kostnader för användning av en internetanslutnings­tjänst eller en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst. Föreskrifterna innehåller inget specifikt krav på formatet för fakturan, regler om att ta hänsyn till behoven hos personer med funktionsnedsättning följer dock direkt av lagen.

 

arrow Uppgifter som en specificerad faktura ska innehålla

Enligt 3 § ska en specificerad faktura redovisa faktureringsperiodens avgifter och förbrukning på det sätt som följer av gällande prislistor och andra avtalsvillkor mellan tillhandahållaren och slutanvändaren.

Den specificerade fakturan ska i förekommande fall åtminstone innehålla:

 1. förbrukningsrelaterade avgifter,
 2. engångsavgifter,
 3. återkommande avgifter och
 4. uppgifter om förbrukning i volym eller tid om det inte enligt avtal ingår obegränsad förbrukning.

Enligt 4 § ska en tjänst som debiteras genom betalnummer redovisas på fakturan med tydliga uppgifter om tillhandahållaren och om varaktigheten på tjänsten, om inte slutanvändaren begärt att dessa uppgifter ska utelämnas.