Remiss av förslag till föreskrifter om nödkommunikation, dnr 22-1342

Marknadens aktörer och övriga intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om nödkommunikation. Remissvar ska ha inkommit senast den 1 april.

De nya föreskrifterna som utgår från nu gällande föreskrifter om nödsamtal har anpassats till regeringens förslag till ny lag om elektronisk kommunikation samt det underliggande EU-direktivet om inrättandet av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 1 april 2022. PTS emotser svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange följande i ämnesraden: Föreskrifter om nödkommunikation - 22-1342.

PTS föreskrifter om nödkommunikation är avsedda att träda i kraft samma dag som den nya lagen, dvs. den 1 augusti 2022.

Mer information

Om du har frågor om remissen går det bra att kontakta Joakim Strålmark, joakim.stralmark@pts.se.