Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet, dnr 21-8382

Marknadens aktörer och övriga intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet. Remissvar ska ha inkommit senast den 1 april.

De föreslagna föreskrifterna, som utgår från nu gällande föreskrifter om nummerportabilitet, kompletterar bestämmelserna i regeringens förslag till ny lag om elektronisk kommunikation samt det underliggande EU-direktivet om inrättandet av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredagen den 1 april 2022. PTS emotser svar via e-post till adressen pts@pts.se. Vänligen ange följande i ämnesraden: Föreskrifter om nummerportabilitet - 21-8382.

PTS föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet planeras att träda i kraft samma dag som den nya lagen, dvs. 1 augusti 2022.

Om du har frågor om remissen går det bra att kontakta Susanne Chennell, susanne.chennell@pts.se.