Remiss avseende förslag till två nya föreskrifter om ersättning - dnr 21-1589

PTS förslag på föreskrifter om ersättning till operatörer vid brottsbekämpning har varit på remiss hos marknadens aktörer och övriga intressenter. Remisstiden gick ut den 3 november 2021.

Marknadens aktörer och övriga intressenter har haft möjlighet att yttra sig över PTS förslag till 

  • föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål (Ersättningsföreskrifter LEK),
  • föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning (Ersättningsföreskrifter HDA).

Remisstiden gick ut den 3 november 2021. 

Under ett år (hösten 2020–hösten 2021) har PTS bedrivit ett arbete med att ta fram nya ersättningsförskrifter. Under arbetet har PTS bland annat inhämtat synpunkter från de största operatörerna och de brottsbekämpande myndigheterna.

Bakgrund

PTS har utfärdat föreskrifter (PTSFS 2013:5) om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål (ersättningsföreskrifterna), vilka trädde i kraft den 1 januari 2014. Av ersättningsföreskrifterna framgår vilken ersättning tillhandahållare har rätt till i samband med utlämnande av lagrade uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna.

Kontinuerliga förändringar har skett på området elektronisk kommunikation sedan ersättningsföreskrifterna trädde i kraft för åtta år sedan. Behov, krav, hantering, kostnader, utlämnandeärendens natur och volymutveckling med mera har förändrats.

PTS har därför funnit anledning att se över befintliga ersättningsföreskrifter. Vidare har nya regler tillkommit genom införandet av IT-brottskonvention i svensk lag från och med den 1 maj 2021, som bland annat föreskriver att uppgifter, som kan vara behjälpliga i en brottsutredning, ska bevaras och uppgifter om vilka som deltagit vid överföringen av ett meddelande ska utlämnas.

De utlämningsskyldiga är berättigade till ersättning för utlämnandet av dessa uppgifter, vilket föranlett PTS att revidera reglerna i föreskriften, så att dessa även är tillämpliga vid utlämnande av bevarade uppgifter och uppgifter om vilka övriga tillhandahållare som har deltagit vid överföringen.

Den 1 april 2020 trädde lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning (HDA) i kraft. I lagen finns ett krav på att anmälningspliktiga tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät- och tjänster ska medverka vid verkställighet enligt HDA. För denna medverkan har de rätt till viss ersättning.

PTS har enligt lagen om hemlig dataavläsning rätt att ta fram förskrifter om ersättning till operatörerna (se 24 §) och har beslutat att meddela föreskrifter i enlighet med sitt mandat.

PTS föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022

PTS styrelse har fattat beslut om nya föreskrifter om ersättning till operatörer vid brottsbekämpning. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022. 

Frågor

Frågor om remiss, konsekvensutredningar och beslutade föreskrifter besvaras av Petra Nilsson, e-post: petra.nilsson@pts.se