Samråd om utkast till beslut för marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering

Besvara samrådet senast den 29 juli. Observera förlängd samrådstid.

EU-kommissionen har ålagt Post- och telestyrelsen (PTS) att regelbundet analysera vissa marknader inom sektorn för elektronisk kommunikation. PTS genomför nu samråd med marknadens aktörer av utkast till beslut avseende:

  • Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt (marknad 1, även benämnd marknaden för fast samtalsterminering), samt
  • Marknaden för samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät (marknad 2, även benämnd marknaden för mobil samtalsterminering).

PTS planerar att endast genomföra ett samråd för de aktuella marknaderna och notifiera nya beslut till EU-kommissionen under hösten 2019.

Marknad 1

De huvudsakliga förändringarna som PTS gör i denna marknadsanalys är:  

  • att prisregleringen undantas avseende samtal som originerar utanför EU/EES,
  • att termineringspriset för nummerserierna 077, 11313, 114, 117, och 90 (90180 och 90510 ingår inte) regleras, se den utredningspromemoria som bifogas samrådet, och
  • att termineringsnivån per minut för enkelsegment är oförändrat 0,29 öre medan termineringsnivån för dubbelsegment höjs med 0,01 öre till 0,61 öre

Dokument

Marknad 2

De huvudsakliga förändringarna som PTS gör i denna marknadsanalys är:

  • att prisregleringen undantas avseende samtal som originerar utanför EU/EES, och
  • att kalkylmodellen för beräkning av nivåerna för den mobila samtalstermineringen justeras och att termineringsnivåeran därmed sänks.

Dokument

PTS förlänger samrådstiden för fast respektive mobil samtalsterminering

Den 27 maj 2019, inledde Post- och telestyrelsen (PTS) samråd avseende marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering (marknad 1 och 2) med sista svarsdag den 24 juni 2019. Efter att meddelandet om samrådsstarten skickats ut uppmärksammade PTS att meddelandet tyvärr inte har nått samtliga mottagare. Under den första samrådstiden har PTS även mottagit anstånd från ett antal operatörer med anledning av att PTS samråder flera marknader samtidigt. Mot bakgrund av detta har PTS beslutat att förlänga samrådstiden för marknad 1 och 2 till och med den 29 juli 2019 för samtliga aktörer.  

Synpunkter som inkommer efter samrådstiden, dvs. efter den 29 juli 2019, har PTS begränsade möjligheter att tillvarata inom ramen för det fortsatta regeringsarbetet.

Synpunkter kan görs skriftligen till e-postadressen samtrafik@pts.se senast den 29 juli 2019.  Vänligen ange ärendenummer för respektive marknad i ert yttrande; dnr 18-1612 för fast samtalsterminering och dnr 18-1613 för mobil samtalsterminering (inklusive synpunkter på underlag för kalkylmodellen för mobilt nät). Ange även om det är någon del av ert yttrande som ni anser omfattas av sekretess samt ange skälet för ert sekretessyrkande. 

Observera att svaren kommer att publiceras på PTS hemsida och i samband med detta kommer PTS att behandla personuppgifter från de svarande. Mer information om PTS behandling av personuppgifter finns på myndighetens webbplats: https://www.pts.se/gdpr.