Remissvar avseende betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

PTS ställer sig positiv till förslagen i utredningen.