Remiss - Ändringsföreskrifter (PTSFS 1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m.

Post- och telestyrelsen (PTS) är en central förvaltningsmyndighet och bevakningsansvarig myndighet för området teknisk infrastruktur.[1]

PTS meddelade 1995 föreskrifter på totalförsvarsområdet, Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m. PTS ska i enlighet med regleringsbrevet för 2018[2] och regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret[3], bland annat göra en översyn av tillämpbarhet och eventuellt behov av förändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde. Som en del av detta arbete pågår nu en större översyn av PTSFS 1995:1. Under arbetet med att ta fram de nya föreskrifterna har det framkommit att PTSFS 1995:1, meddelade med stöd av den nu upphävda telelagen (1993:597) jämte anslutande förordning, visserligen fortfarande gäller, men att det är oklart vilka de gäller för.

Mot bakgrund av detta har PTS bedömt att PTSFS 1995:1 måste uppdateras på sådant sätt att angivandet av den krets som omfattas av bestämmelserna moderniseras och utgår från lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, nedan LEK, istället för telelagen. Delar av de gällande föreskrifterna bedöms därtill vara oproportionerliga och inaktuella varför de föreslås tas bort i samband med den föreslagna uppdateringen av berörd krets.

PTS har remitterat föreskriften till Regelrådet vilka fann att konsekvensutredningen uppfyllde kraven i 6 och 7 §§ förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådets diarienummer: RR 2018-255.

Om ni önskar yttra er över förslag till ändringsföreskrifter och konsekvensutredning ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 7 november 2018. PTS tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange diarienummer 18-10509 i ärenderaden. Om ni önskar längre remisstid hör av er enligt nedanstående innan remisstidens utgång.

Om ni har några frågor kan ni kontakta någon av nedanstående:

Nils Edvall, jurist på nätsäkerhetsavdelningen, enheten för robusthet och beredskap
nils.edvall@pts.se mobil: 073-644 57 20

Anna Wibom, projektledare totalförsvar på nätsäkerhetsavdelningen, enheten för robusthet och beredskap
anna.wibom@pts.se mobil: 070-379 55 58

 


[1] Se bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

[2] PTS regleringsbrev 2018

[3] Regeringsbeslut - Planeringsanvisaningar för det civil försvaret