Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning för lokalt tillträde

PTS vänder sig nu till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se, senast den 7 september 2018. Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida.

Senast den 7 september ska synpunkter ha inkommit. Efter ett andra samråd är det PTS styrelse som fattar slutliga beslut. Det beräknas tidigast ske under första kvartalet 2019.

Hearing 30 augusti kl. 13

Torsdagen den 30 augusti genomförde PTS en hearing med anledning av detta samråd. Syftet med hearingen var att ge berörda parter möjlighet att ställa frågor till PTS avseende marknad 3a och 3b.

Hearingen webbsändes och går att se i efterhand. Klicka här för att komma till webbsändningen.

Mer information
Jennie Agardh, PTS konkurrensavdelning, 073-644 57 92
Tania Abdali, PTS konkurrensavdelning, 073-640 58 41
PTS presstjänst, 08-678 55 55

arrow GDPR-information med anledning av webbsändning

PTS kommer att filma och direktsända hearingen på sin webbplats. Detta innebär att PTS kommer att samla in personuppgifter (rörlig bild och ljud) från samtliga deltagare vid hearingen. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att hearingen ska bli tillgänglig för personer som inte kan delta i person. Eftersom PTS är skyldigt att samråda med berörda parter, när myndigheten analyserar marknader på området för elektronisk kommunikation, så är det nödvändigt att behandla personuppgifter i samband med hearingen för att nå en bredare mottagarkrets och genomföra ett så effektivt och omfattande samråd som möjligt. Den rättsliga grunden för PTS personuppgiftsbehandlingen är därför det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

PTS kommer att publicera sändningen från hearingen på sin webbplats. Sändningen kommer att tas bort från webbplatsen fyra månader efter dess publicering, men kan komma att bevaras av PTS i enlighet med arkivlagstiftningen. Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen. PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se. Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS. Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

PTS kontaktuppgifter:
PTS, Box 5398
102 49, Stockholm
pts@pts.se
Tel. växel: 08-678 55 00

arrow Om information vid hearingen

Samrådda beslutsutkast gäller och äger företräde. Vid hearingen är de som talar tvungna att förenkla och förkorta vissa resonemang för att kunna presentera huvuddragen i analyserna. Ingenting av det som sägs på hearingen ska därför tolkas som en utvidgning eller förhandsbesked, utan beslutstexterna äger företräde.