Samråd om reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta för mobilnät

PTS har i enlighet med myndighetens föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning, senast ändrad genom PTSFS 2013:2, sett över behovet av en revidering av den mobila kalkylmodellen, och funnit att ett sådant behov föreligger.


PTS samråder nu med marknaden ett förslag till reviderad kalkylmodell för mobilnät samt förslag till uppdaterad kalkylränta (WACC). Revideringen innefattar justering av trafikvolymer, införande av VoLTE, fördelningen av taltrafikvolymer på olika teknologier, aktualisering av spektrumanvändning, översyn av kostnadsdata för utrustning och dess kostnadstrender, aktuell befolkning i Sverige och dess fördelning på Sveriges kommuner. Kalkylräntan (WACC) aktualiseras utgående från senast tillgängliga marknadsdata.

Samrådet pågår fram till och med den 29 februari 2016.

Inkomna synpunkter: