Samråd med EU-kommissionen om avreglering av marknaden för fasta telefonitjänster

PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen om att marknaden för fasta telefonitjänster (före detta marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte längre ska regleras.

PTS delar EU-kommissionens bedömning att det inte längre finns ett behov av reglering av dessa marknader eftersom de utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.

Vikande marknad

Marknaden för fasta telefonitjänster är vikande och har varit så i många år. Det sker en övergång mot fiber och ip-tjänster och det finns flera operatörer och tjänster som kan täcka det behov som den traditionella fasta telefonin fyllt för konsumenter. De konsumenter som alltjämt använder fast telefoni kan i stor utsträckning välja IP-telefoni. Dessutom kan de allra flesta konsumenter välja bort fast telefoni till förmån för den näraliggande produkten mobil telefoni.

Övergångsperiod

PTS menar att det är rimligt med en viss övergångsperiod. För ingångna avtal ska skyldigheterna avseende fast tillträde och fast samtalsoriginering därför gälla under en period om 12 månader.

Läs mer om processen och notifiering

Samråd med operatörer och andra intressenter

Den 13 maj 2016 gavs intressenterna tillfälle att inkomma med synpunkter på ett beslutsförslag. Synpunkter inkom från 8 intressenter. Efter att ha tagit del av dessa synpunkter har PTS bedömt det som tillräckligt med ett samråd.

De fullständiga svaren återfinns på PTS hemsida.

För mer information:
Lars-Göran Hansson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-640 58 34
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.