Remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest med mera avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se, senast den 23 juni 2014. Obs! för ERT-frågor finns ett särskilt frågeformulär. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. Ange gärna vilka delar av remissen som synpunkterna avser.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.