Remiss angående framtida kategorisering av dirigeringsprefix

Den nuvarande indelningen med olika typer av logiska kommunikationsnät, som pekar ut kommunikationsnätet som ett telefonnummer överlämnats till, har funnits initialt sedan 1999 med en utökning för en tredje typ 2004.

PTS har noterat att den nuvarande indelningen kanske inte längre är helt optimal och framtidssäker varför en översyn nu görs.

Frågan om dirigeringsprefix för framtida nät har tidigare studerats inom ramen för den förstudie som PTS och branschaktörerna tog fram 2009 (PTS-ER-2009:7) – avsnitt 5.9 redovisar den syn som gällde då.

Tele2 har lämnat in en ansökan (dnr 14-6612) om behov av nya dirigeringsprefix för logiska nättyper som inte riktigt matchar någon av de tre typer som finns idag. Detta har lett till att PTS har beslutat att inhämta synpunkter från branschen om hur dirigeringsprefixen ska kategoriseras på ett mer ändamålsenligt sätt för att klara både dagens behov och samtidigt vara framtidssäkert för kommande typer logiska kommunikationsnät.

Remissunderlag har vi gjort i ett presentationsformat där vi ser att ert remissvar även inkluderar ert konkreta förslag inritat i enlighet med sista bilden.

Missiv

Plan