Remiss – ny kategorisering av dirigeringsprefix vid nummerportabilitet

Den nuvarande indelningen med olika typer av logiska kommunikationsnät, som pekar ut kommunikationsnätet som ett telefonnummer överlämnats till genom nummerportabilitet, har funnits initialt sedan 1999 med utökningar 2001 respektive 2004.

PTS har noterat att den nuvarande indelningen inte längre är helt optimal och framtidssäker. Bland annat har förfrågningar inkommit från operatörer om tilldelningar av dirigeringsprefix med annan typ av kategorisering för vad prefixet ska peka ut för typ av nät m.m.

En remiss har genomförts 1/7 – 15/9 2014. Vid Nummerforum den 20 oktober 2014 presenterade PTS ett förslag på ny förändrad kategorisering baserat på de inkomna synpunkterna från remissen. PTS var av uppfattningen att ändringar av dirigeringsprefix kan genomföras och att sådana ändringar faller inom standardernas tillämpningsområde.

PTS höll ett arbetsgruppsmöte den 3 december 2014 och vid detta möte diskuterade arbetsgruppen fram ett enat förslag till kategorisering av dirigeringsprefixen, där den avgörande faktorn för indelningen är följande:

  • Logiskt nät – Fasta nät eller Mobila nät – övriga aspekter såsom nyttjat nätsignalsystem m.m. kommer berörda operatörer överens om sinsemellan

När det gäller befintliga tilldelade dirigeringsprefix så kommer dessa att mappas i enlighet med följande:

Nuvarande kategorisering Mappas till följande ny kategorisering
PSTN/ISDN Fasta nät/Fixed networks
PLMN Mobila nät/Mobile networks
Internet/IP-nät Fasta nät/Fixed networks

 

Eventuella synpunkter som ni har på den nya kategoriseringen av dirigeringsprefixen ska skickas senast den 26 januari 2015.

A short summary of the proposal in English.

PTS propose a changes of the catagories of routing numbers for Number Portability (NP) so that only two types will exist in the future:

  • Fixed network
  • Mobile network

Other aspects like used network signalling system (e.g. ISUP, SIP) etc. will be agreed between the operators. Operators can also have one or several routing numbers in each category.

If You wish to comment on the new categories of routing numbers for NP your written statement should be submitted to PTS no later than January 26 2015.

Dokument: