Konsultation av teknisk vägledning för fast radio i frekvensband över 6 GHz

Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat ett förslag på teknisk vägledning för spektrumeffektiv tilldelning för fast radio (radiolänk) i frekvensband över 6 GHz avseende de tekniska förutsättningarna för tillstånd. Nu finns möjlighet att lämna återkoppling på förslaget senast den 8 september 2023.

Syftet med vägledningen är att ge stöd till såväl sökanden som PTS vid hantering av ansökningar om tillstånd för nya radiolänkar samt vid uppdatering, ändring eller ombyggnad av befintliga radiolänkar. Det övergripande syftet är att främja en enhetlig handläggning och en effektiv spektrumanvändning.

Vägledningen är framtagen mot bakgrund av nuvarande situation och kan komma att revideras med hänsyn exempelvis till uppgraderade planeringsverktyg, förändrade vågutbredningsmodeller eller teknikutveckling.

Lämna synpunkter senast 8 september

PTS emotser återkoppling på förslaget senast 8 september 2023 via e-post till mikael.stern@pts.se.

För mer information

Katarina Schyberg, enheten för spektrumtillstånd, 08-678 71 38

Mikael Stern, enheten för spektrumtillstånd, 08-678 56 61