Tillfälle att yttra sig över ansökan om medgivande till överlåtelse

Ansökningarna gäller frekvensområdet 1920,3–1930,3 MHz / 2110,3–2120,3 MHz. Sista dag att inkomma med yttrande är 14 februari 2022.

PTS prövar för närvarande ansökan från Telenor Sverige AB, om medgivande till överlåtelse av del av tillstånd att använda radiosändare till Net4Mobility HB i enlighet med 3 kap. 23 § i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Ansökan avser frekvensutrymmet 1920,30–1930,3 MHz / 2110,3–2120,3 MHz.

PTS bereder tillfälle för berörda aktörer att yttra sig över frågan om överlåtelsen kan inverka menligt på konkurrensen, eller om det finns något annat särskilt skäl mot ett medgivande. Skriftliga yttranden kan skickas till rebecca.idestrom@pts.se. Sista dag att inkomma med yttrande är 14 februari 2022.