Remiss avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till villkor för lokala tillstånd i 3720–3800 MHz och 24,25–25,1 GHz.

Lokala tillstånd syftar till att möta ett behov av frekvenser som identifierats vid tidigare konsultationer med marknaden. Exempel på sådana behov är tillämpningar för industrier, gruvor, hamnar, lagerverksamhet och sjukhus. Villkoren syftar till att på ett ändamålsenligt och robust sätt möjliggöra lokala tillämpningar och därigenom ge utrymme för innovation och utveckling, samt bidra till ytterligare utrullning av 5G-användningar i Sverige. Villkoren är utformade för att möjliggöra spektrumeffektiv användning i enlighet med PTS spektrumstrategi.

PTS avser påbörja tilldelning av lokala tillstånd under 2021. Efter genomförd remiss kommer PTS fastställa villkor och ansökningsförfarande.

PTS bemötande av inkomna remissvar

De inkomna remissvaren återfinns nedan. PTS har tagit fram ett dokument med bemötande av de inkomna svaren.