Remiss av nya amatörradiodelegationsbeslut

2017 beslutade PTS att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) samt till Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Ansvaret för SSA innefattar att anordna prov för kunskapsbevis (amatörradiocertifikat), att utfärda amatörradiocertifikat efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Ansvaret för FRO omfattar att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Delegationsbesluten sträcker sig fram till den 31 mars 2021.

Under hösten 2020 påbörjade PTS ett arbete med att se över de nuvarande delegationsbesluten för att förbereda eventuellt kommande delegationsbeslut (dnr 20-13869 respektive dnr 20-13870). Inom ramen för det arbetet har PTS tagit fram förslag till nya delegationsbeslut för SSA respektive FRO.

De nya besluten föreslås börja gälla från och med den 1 april 2021.

Marknadens aktörer erbjuds härmed tillfälle att yttra sig över bilagda förslag till nya amatörradiodelegationsbeslut. Skriftliga yttranden ska ha inkommit till PTS senast den 24 februari 2021. PTS emotser gärna yttranden i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Ange ärendets diarienummer 20-13869 (SSA) eller 20-13870 (FRO) i e-postmeddelandets ärendemening. Alla svaren kommer att publiceras och sammanställas på PTS hemsida.

För mer information:
Per Werner, Enheten för spektrumförädling, 08-678 58 74

Dokument