Tillfälle att yttra sig över ansökningar om medgivande till överlåtelse respektive uthyrning

Ansökningarna gäller frekvensområdet 3620-3700 MHz. Sista dag att inkomma med yttrande är 8 oktober 2020.

PTS prövar för närvarande ansökningar från Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB och Celestine Hill Communications AB om medgivande till uthyrningar och överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare till Net4Mobility HB i enlighet med 3 kap 23-24 §§ i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Ansökningarna rör frekvensutrymmet 3620-3700 MHz.

PTS bereder tillfälle för berörda aktörer att yttra sig över frågan om överlåtelsen respektive uthyrningarna kan inverka menligt på konkurrensen, eller om det annars finns något särskilt skäl mot ett medgivande. Skriftliga yttranden kan skickas till maria.aust@pts.se. Sista dag att inkomma med yttrande är 8 oktober 2020.

För mer information

Maria Aust, enheten för spektrumanalys
08-678 5664, 0708-11 40 48