Ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Post- och telestyrelsen (PTS) ger möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om ändring av myndighetens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner.

PTS föreslår att 5 § andra stycket i föreskrifterna ändras så att bankgarantier från ett sådant kreditinstitut eller finansiellt institut som avses i förordning 575/2013 i Storbritannien likställs med bankgarantier från kreditinstitut eller finansiella institut i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Ändringen föranleds av att Storbritannien den 31 januari 2020 utträdde ur EU. Det följer av utträdesavtalet att kreditinstitut och finansiella institut i Storbritannien ska behandlas lika med sådana institut i EU åtminstone fram till utgången av 2020.

PTS föreslår vidare att det läggs till ett nytt stycke i 6 § föreskrifterna som innebär att tillstånd att använda radiosändare med stöd av 3 kap. 11 § första stycket 10 LEK kan komma att förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet även om sådana villkor inte har angivits i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. Ändringen syftar till att anpassa bestämmelsen i föreskrifterna till den nya lagstiftning skydd för Sveriges säkerhet vid radioanvändning som trädde i kraft den 1 januari 2020.

PTS föreslår att föreskrifterna ska träda i kraft den 15 april 2020.

Lämna synpunkter

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen pts@pts.se, senast den 20 mars 2019.
Ange diarienummer 20-1546. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Mer information

Om du har frågor, kontakta Per Andersson, e-post: per.andersson@pts.se