Samråd av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan om ansökan (dnr 18-8496)

Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 juli 2019.

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar härmed förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan till ansökan.

När PTS avser att meddela ett begränsningsbeslut enligt 3 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska myndigheten enligt 8 kap. 10 § samma lag ge berörda parter tillfälle att yttra sig över förslaget.

Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 juli 2019. PTS emotser helst svaren i elektronisk form till adressen 3500MHzbandet@pts.se.

PTS ser gärna att synpunkter framför allt lämnas på de delar som inte tidigare varit föremål för konsultation eller samråd.

För mer information om tilldelningen se www.pts.se/3500mhz.

Bemötande av inkomna samrådssvar

Här återfinns PTS bemötande av de inkomna samrådssvaren.

Nedan publiceras inkomna samrådssvar. Förutom de svar som återfinns nedan har Försvarets Radioanstalt (FRA) inkommit med svar.


Samrådsdokument