Remiss av PTS uppdaterade förstudierapport 450 – 470 MHz

Syftet med denna uppdaterade förstudie är att utreda om det finns ändrade förutsättningar eller nyinkommen information, idag jämfört med år 2014 då den ursprungliga förstudien publicerades, som föranleder att tidigare slutsatser avseende framtida användning av frekvensutrymmet 450–470 MHz bör ändras. PTS har också velat ge intressenter möjlighet att inkomma med kompletterande information angående den framtida användningen i bandet inför att en tilldelningsprocess inleds.

Det finns i dagsläget inga politiska beslut eller andra skäl som motiverar att frekvenser i 450 MHz-bandet efter behovsprövning undantas för särskild användning. Dock kan nya politiska mål ändra denna bedömning.

Därmed kvarstår PTS bedömning att frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Även bedömningen att ett lämpligt frekvensutrymme för tilldelning är detsamma som det nuvarande blocktillståndet kvarstår.

Skriftlig kompletterande information och/eller synpunkter på PTS bedömningar kan lämnas senast 29 september 2016 till adressen 450MHzbandet@pts.se.

Inkomna remissvar

Ett remissvar har inkommit, från Tele2 Sverige AB. Tele2 har inget att erinra mot rapporten.