Remiss av nytt amatörradiodelegationsbeslut

I slutet av 2011 beslutade PTS att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).

Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (amatörradiocertifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer. Delegationsbeslutet sträcker sig fram till den 31 december 2016.

Innan sommaren 2016 påbörjade PTS ett arbete med att se över de nuvarande delegationsbesluten för att förbereda eventuellt kommande delegationsbeslut (dnr 16-7346). Inom ramen för det arbetet har PTS tagit fram ett nytt förslag till delegationsbeslut till SSA. SSA föreslås att liksom tidigare få rätt att hantera samtliga uppgifter, förutom att tilldela anropssignaler ur SI- och SJ-serierna. PTS kommer även att ta fram ett förslag till delegationsbeslut till Frivilliga Radioorganisationen (FRO), som föreslås att liksom tidigare få administrera anropssignaler i SLnZ- och SLnFRO-serien för sina föreningar. Till skillnad från föregående beslut och i enlighet med FRO:s önskemål föreslås dock delegationen till FRO inte omfatta rätten att anordna prov och utfärda amatörradiocertifikat. I enlighet med ESR:s önskemål föreslår PTS inget nytt delegationsbeslut till ESR.

De nya beslutet föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2017.

Marknadens aktörer erbjuds härmed tillfälle att yttra sig över bilagda förslag till nytt amatörradiodelegationsbeslut. Skriftliga yttranden ska ha inkommit till PTS senast den 10 november 2016. PTS emotser gärna yttranden i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Ange ärendets diarienummer 16-7346 i e-postmeddelandets ärendemening. Alla svaren kommer att publiceras och sammanställas på PTS hemsida.

För mer information:
Emilie Eriksson, Spektrumavdelningen, tfn 08-678 55 82

Inkomna synpunkter: