Remiss av allmän inbjudan till auktion i 700 MHz-bandet


Marknadens aktörer erbjuds härmed tillfälle att yttra sig över bilagda förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 27 maj 2016. PTS emotser gärna svaren i elektronisk form till adressen 700MHzbandet@pts.se.

PTS ser gärna att synpunkter lämnas framförallt på de delar som inte tidigare varit föremål för konsultation eller remiss.

Mer information i missivet.

Synpunkter har inkommit från:

Sammanställning av remissvar och PTS bemötande av dessa