Remiss - eCall-tillägg i PTS nödsamtalsföreskrifter - dnr 16-7792

PTS har för avsikt att ändra de befintliga nödsamtalsföreskrifterna (PTSFS 2008:2) med hänsyn till kommande eCall-införande inom EU under 2018.

Skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 28 oktober 2016. PTS emotser svaren i elektronisk form till adressen pts@pts.se.