Samråd över förslag till ändrade villkor för tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-bandet

I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges Ni härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslagen till ändrade villkor för att använda radiosändare i 900 MHz-bandet.

Förslagen rör skyddet av GSM-R i 900 MHz-bandet. Förslagen till beslut bifogas. Med hänsyn dels till det särskilda behovet i detta fall av att undvika tidsutdräkt, dels till att samtliga närmast berörda intressenter torde vara väl insatta i de frågor som förslaget behandlar, finner PTS att det finns skäl för att göra avsteg från normal samrådstid. Synpunkter på förslagen ska ha kommit in till PTS senast den 14 maj 2015.

Vänligen ange dnr 15-4975. Inkomna yttranden i ärendet kan komma att publiceras på PTS webbplats.