Samråd om nya tekniska villkor i 450 MHz-bandet

Net1 har ett nationellt tillstånd att använda radiosändare i (TX/RX) 462,5-467,5 MHz/452,5-457,5 MHz för elektroniska kommunikationstjänster. Tillståndet är bl.a. förenat med tekniska krav på CDMA-teknik.

Net1 har den 4 mars 2015 ansökt om sådana förändringar i de tekniska villkoren att annan accessteknik än CDMA kan användas. PTS har prövat ansökan och finner att villkoret om CDMA inte kan motiveras på ett sådant sätt att det möter kraven i 3 kap. 11§ 2st. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) vilket innebär att det inte gäller från och med 26 maj 2016. Lagen ändrades i juni 2011 till följd av Europaparlamentet och Rådets direktiv 2009/140/EG om ändring av ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Till följd av att motsvarande villkor inte skulle kunna förenas med ett nytt tillstånd beviljar PTS ansökan i enlighet med 7 kap. 6§ 1 st. punkten 3 på så sätt att frekvensutrymmet kan användas för annan accessteknik under vissa villkor som beskrivs genom en s.k. spektrummask.

Det är enbart de tekniska villkoren för accessteknik som har prövats och alla övriga tillståndsvillkor kvarstår således, såsom skydd för grannbandsanvändning och skydd av marksänd TV i kanal 470-478 MHz (kanal 21), täckningskrav och krav på mobil telefoni.

I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges berörda parter och andra som kan ha intresse i saken möjlighet att lämna synpunkter på de förslag på ändrade tillståndsvillkor som här publiceras.

Den som vill lämna synpunkter på ovanstående förslag kan göra det skriftligen till Post- och telestyrelsen, att: Lena Liman – eller elektroniskt till pts@pts.se, svaren ska vara PTS tillhanda senast den 1 juni 2015. Svaren kan i sin helhet komma att publiceras på PTS webbplats.

Yttrande har kommit från:

Transportsstyrelsen