Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter på införande av särkostnad (marknad 3)

PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter angående frågan om införande av full särkostnad på marknad 3. Därefter kommer PTS att bedöma om det finns skäl att göra förändringar i besluten avseende marknad 3.

PTS har tagit fram en promemoria, se bilaga 2, som närmare belyser argumenten för det vägval PTS hittills har gjort, EU-kommissionens synpunkter, konsekvenserna av att notifieringen har återkallats samt de handlingsalternativ som PTS bedömer nu finns. Promemorian avslutas med ett antal frågor riktade till marknadens aktörer.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen peter.vonwowern@pts.se, senast den 28 juni 2013. Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida.Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta Peter von Wowern: 08-678 56 26 eller peter.vonwowern@pts.se