Beslut fattade med stöd av LEK år 2023 PTS-ER-2024:12

PTS har mandat att fatta beslut inom ett stort antal områden enligt LEK. PTS fattar bland annat beslut om tillstånd att använda radiosändare och nummer, beslut om förhandsreglering avsedda att främja konkurrens på marknaden, och beslut om olika avgifter med stöd av lagen. Myndigheten är även tillsynsmyndighet enligt lagen och kan därför fatta beslut om bland annat förelägganden och, inom vissa områden, sanktionsavgifter. PTS har också mandat att fatta beslut om föreskrifter inom flera områden.

PTS fattade under 2023 beslut om två nya föreskrifter med stöd av LEK. PTS har också fattat beslut om ca 10 000 ansökningar för tillstånd att använda radiosändare, och 109 tillstånd att använda nummer. PTS beslutade vidare att utfärda allmän inbjudan del 2 till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmena 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. PTS beslutade under 2023 också om tillstånd att använda radiosändare i de aktuella frekvensutrymmena. Tillstånden förenades med villkor.

Under 2023 har PTS fattat beslut om att upphäva skyldigheter som gällde för tillträde till Telia Company AB:s kopparnät.

Myndigheten har bedrivit tillsyn inom ett antal av lagens områden under 2023 och har med anledning av det fattat en rad beslut. PTS har exempelvis fattat beslut om att avsluta ärenden efter genomförd tillsyn över de priser som tagits ut. Vidare kan nämnas att PTS efter tillsyn i ett antal fall beslutat om att underrätta aktörer om misstanke kring att regler inte följs. Ett stort antal underrättelser har beslutats rörande skyldigheten att inkomma med uppgifter.

PTS har fattat beslut om avgifter i ett stort antal ärenden, såväl för anmälda enligt lagen som för olika typer av tillstånd.