Svensk telekommarknad första halvåret 2021 PTS-ER-2021:33

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att samla in och publicera marknadsdata som redovisas i denna rapport, Svensk telekommarknad.

Svensk telekommarknad är en av Sveriges viktigaste operatörsundersökningar om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena mobila abonnemang, bredband, fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster. Rapporten är baserad på PTS egen datainsamling som undersöker operatörers och andra aktörers utveckling.

Alla sifferuppgifter avser förhållandet per den 30 juni 2021, och jämförelser görs med samma tidpunkt föregående år. Undersökningen skickades ut till 80 aktörer (operatörer, kommuner och andra aktörer). Samtliga tillfrågade aktörer har besvarat enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 100 procent.

Första halvåret 2021 innebar ett fortsatt intensivt användande av mobilnäten. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 33 procent, vilket är en högre ökningstakt jämfört med 31 procent för ett år sedan. Antalet trafikminuter i mobilnäten ökade med cirka 7 procent. Datatrafik i 5G-nät ökade kraftigt under första halvåret 2021, men utgör än så länge en liten del av den totala datatrafiken. Antalet abonnemang som använt tjänster i 5G-nät uppgick till 386 000, vilket motsvarar 3 procent av alla mobilabonnemang.

Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 7 procent och står nu för mer än tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80 procent av alla abonnemang på fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemang med hastigheter på 1 Gb/s ökade med 27 procent.

Antalet abonnemang för bredband via det traditionella kopparnätet (xDSL) har mer än halverats på tre år, och det finns nu 293 000 sådana abonnemang kvar.

Det fanns 1,4 miljoner abonnemang för fast telefoni, en minskning med 15 procent. Såväl abonnemangen på ip-telefoni som traditionell fast telefoni via kopparnätet minskade.

Under första halvåret 2021 var intäkterna för mobil telefoni 14,6 miljarder kronor, vilket är 2 procent lägre än föregående år. För tredje året i rad minskar slutkundsintäkterna inom mobil telefoni.

Det fanns 4,0 miljoner digitala betal-tv-abonnemang (via kabel-tv nät, satellit, marknätet eller bredband) vilket var en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Förändringen beror på att Tele2 2020 släckte sitt analoga kabel-tv nät. Det innebar att så gott som alla Tele2:s analoga kabel-tv abonnemang via fastighetsägare övergick till digitala kabel-tv abonnemang via fastighetsägare. Antalet abonnemang via digitala kabel-tv-nätet via fastighetsägare ökade därmed med 1,7 miljoner abonnemang till 1,8 miljoner. Antalet abonnemang på tv via fiber ökade med 11 procent till 1,4 miljoner.

På PTS statistikportal finns mer information:

Rapporten

Svensk telekommarknad första halvåret 2021

Ta del av rapporten.