Samhällsekonomisk analys - PTS upphandlade telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning PTS-ER-2021:27

PTS upphandlar inkluderande telefonitjänster på uppdrag av regeringen och i syfte att tillgodose behovet av samhällsomfattande tjänster i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation 5 kap. 1 § 6. I syfte att analysera tjänsternas nytta och eventuella framtida utformning har PTS gjort en kostnads-nyttoanalys av befintliga samtalsförmedlande tjänster.

PTS gav A-focus i uppdrag att genomföra beräkning av samhällsekonomisk nytta för de tre samtalsförmedlande tjänsterna (Bildtelefoni.net, Teletal, Texttelefoni.se).

De slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten är konsultföretagets egna. PTS anser att resultat och slutsatser utgör ett bra underlag till utvecklingen av PTS tjänster för inkluderande telefoni.

PTS kostnad för de tre tjänsterna uppgick 2019 till 67,3 miljoner kronor. Den största kostnadsposten för respektive tjänst är tolkningen.

Den nytta som genereras består av den livskvalitetshöjning som skapas när tjänsterna används. Den uppstår genom att tjänsterna bidrar till ökad tillgänglighet jämfört med om tjänsterna inte hade funnits.

Livskvalitetshöjningen uppstår för de parter som kommunicerar med varandra, både för den primära användargruppen och för gruppens motparter i samhället. Nytta uppstår också genom att dessa tjänster används i arbetet och därmed blir även arbetsmarknaden mer tillgänglig.

De vanligaste samtalen genom de samtalsförmedlande tjänsterna sker mellan användare och offentlig förvaltning. Dessa samtal är nödvändiga och därför uppstår en alternativkostnad. För att nå jämförbar kvalitet och nytta antas alternativkostnaden uppstå genom ett fysiskt möte med tolk på plats.

I beräkningen av nytta vägs tjänstens kostnad mot dessa alternativkostnader samt andra ekonomiska effekter i samhället och ger då följande spann för nettonytta:

  • Bildtelefoni.net kostade år 2020 61 mnkr och år 2019 49 mnkr och ger 106 – 183 mnkr nytta (varje krona ger cirka 2 tillbaka i samhällsnytta)
  • Texttelefoni.se kostade år 2020 och 2019 12 mnkr/år och ger 48– 131 mnkr nytta (varje krona ger minst 3 tillbaka i samhällsnytta)
  • Teletal kostade år 2020 6,5 mnkr och år 2019 5,5 mnkr och ger 30– 91 mnkr nytta (varje krona ger minst 5 tillbaka i samhällsnytta).

 

Bildtelefoni.net ger den största nyttan i kronor räknat, men sett till nytta per satsad krona så ser är det Teletal som ger mest. Användarpotentialen för alla tjänsterna bedöms vara större än idag, för Teletal bedöms den vara betydligt.

I uppdraget ingick även att analysera konsekvenser av en eventuell sammanslagning av de tre samtalsförmedlande tjänsterna, samt att beräkna kostnad och samhällsekonomisk nytta för en eventuell framtida tjänst för textade telefonsamtal.

Rapporten finns även i engelsk översättning.