Svensk telekommarknad första halvåret 2020 PTS-ER-2020:28

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att samla in och publicera marknadsdata som redovisas i rapporten Svensk telekommarknad.

Svensk telekommarknad är en deskriptiv rapport utan analys. Statistiken från rapporten används dock i PTS analyser inom myndighetens ansvarsområden. Statistiken används även av infrastrukturdepartementet, olika myndigheter, svenskt näringsliv, utredare, forskare, media, branschorganisationer, enskilda företag och organisationer samt allmänheten.

Alla sifferuppgifter avser förhållandet per den 30 juni 2020, och jämförelser görs med samma tidpunkt föregående år, om inget annat anges.