Tillsynsrapport för driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter

Sammanfattning

Denna rapport har bl.a. till syfte att sammanfatta Post- och telestyrelsens (PTS) genomförda tillsynsinsatser inom säkerhetsområdet under det senaste året. PTS tillsyn omfattar granskning av tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och tillhandahållare av allmänna nät (nedan gemensamt tillhandahållare). Vid tillsyn av tillhandahållarnas säkerhetsarbete har PTS tillämpat regler som rör skydd mot störningar och avbrott i nät och tjänster, även kallat driftsäkerhet, och regler som rör tillhandahållarnas skydd av de uppgifter som behandlas vid tillhandahållandet av elektroniska kommunikationstjänster (området för konfidentiell kommunikation).

Rapporten redogör kortfattat för tillämpliga regler samt beskriver PTS tillsynsarbete på driftsäkerhetsområdet och området för konfidentiell kommunikation. Därefter redogörs för antalet inkomna incidentrapporter samt ges sammanfattningar av genomförda tillsynsinsatser.