Tillsyn avseende konkurrensreglering m.m. under 2018 PTS-ER-2019-8

Sammanfattning

PTS tillsynsrapport beskriver vilken tillsyn, på konkurrensområdet, som myndigheten genomfört under 2018. Syftet med PTS tillsyn är bl.a. att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens, ökat förtroende hos och skydd av slutanvändares rättigheter inom EU samt främjande av utbyggnad av bredbandsnät.

PTS eftersträvar tydlighet och transparens för att graden av förutsägbarhet i både marknadsreglering och tillsynsarbete ska vara hög. För att åstadkomma detta tar myndigheten årligen fram en tillsynsplan, som följs upp av en tillsynsrapport.

Under 2018 har PTS särskilt prioriterat tillsyn som avser bredbandsmarknaderna, inklusive bredbandsutbyggnad samt tillsyn avseende reglerna om öppet internet, så kallad nätneutralitet.

Vad gäller bredbandsmarknaderna så har PTS t.ex. genomfört tillsyn i syfte att kontrollera att Telia uppfyller skyldigheten om icke-diskriminering (Equivalence och Inputs, EOI) vad gäller bolagets (dotterbolaget Skanovas) priser på produkterna Fiber till Villa och Skanova Fiber 2009. Myndigheten har även inlett tillsyn för att följa upp huruvida Telia har rättat sig angående operatörsbyten. Detta sedan PTS i juni 2018 beslutade att förelägga Telia att, vid vite om 50 miljoner kronor, upphöra att ställa krav på fullmakt från frånträdande operatör för att genomföra operatörsbyte.

PTS har under 2018 vidare genomfört tillsyn kring reglerna om öppet internet, så kallad nätneutralitet. Bland annat har myndigheten granskat vissa avtalsvillkor hos operatören Tre, samt ett villkor hos Telenor. PTS har även fortsatt sina granskningar kring Telias erbjudande om fri surf på sociala medier samt Tre:s erbjudande om fri surf för musikstreaming. Därtill har PTS även inlett en granskning om huruvida operatören Bahnhof har genomfört åtgärder som är i enlighet med reglerna om öppet internet.

Inom internationell roaming har PTS bland annat genomfört granskningar kring begränsningar av tjänster till att endast kunna användas nationellt.