Incidenthantering i samband med stormen Alfrida - PTS-ER 2019-18

Sammanfattning

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en tillsyn av mobiloperatörers larmberedskap och incidenthantering i samband med stormen Alfrida som drabbade Sverige den 1 januari 2019. Denna rapport sammanfattar det som framkommit genom tillsynen och presenterar ett antal slutsatser utifrån materialet.

Enligt gällande regler ska tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (operatörer) säkerställa att deras verksamhet uppfyller rimliga krav på drift­säkerhet. Vad kravet innebär specificeras i PTS föreskrifter om driftsäkerhet, där det bl.a. framgår att operatören i sitt driftsäkerhetsarbete ska

  1. Ha en tydlig rollfördelning med särskilt utpekade ansvariga,
  2. Säkerställa att anställda och uppdragstagare har kunskap om de processer och planer som de är berörda av,
  3. Säkerställa att inträffade incidenter rapporteras internt,
  4. Säkerställa att åtgärder vidtas skyndsamt för att hantera en uppkommen incident,
  5. Tillämpa processer i sin incidenthantering som utgår från etablerad standard på området,
  6. Ha system som kontinuerligt övervakar kommunikationstjänster och aktiva delar i kommunikationsnätet och som genererar larm vid störningar eller avbrott och
  7. Ha en beredskap dygnet runt för att ta emot larm och initiera relevanta åtgärder.

PTS har i tillsynen granskat om operatörerna Hi3G Access AB (Tre), Telia Company AB (Telia), Telenor Sverige AB (Telenor) och Tele2 Sverige AB (Tele2) har levt upp till dessa krav i samband med stormen Alfrida. Enligt PTS bedömning har operatörerna uppfyllt kraven.

 

Rapporten sammanställer operatörernas svar och beskriver bl.a. deras planering och förberedelser inför samt upptäckt och rapportering av stormen, deras incidenthanteringsprocesser, tillgång till information samt deras åtgärder och bedömningar i samband med incidenthanteringen.

Trots att operatörerna har levt upp till kraven finns det enligt PTS bedömning utrymme för förbättring av operatörernas incidenthantering. Bland de identifierade förbättringsområdena kan särskilt märkas informationsutbytet och samverkan mellan elsektorn och sektorn elektronisk kommunikation.